top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-06 Sống bởi Thánh Linh


 

Câu gốc: “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống” (câu 11).


Câu hỏi suy ngẫm: Đời sống Cơ Đốc nhân bao gồm hai phương diện nào? Điều này giải thích thế nào về việc Cơ Đốc nhân vẫn còn phạm tội? Bằng chứng một người thật sự được cứu rỗi là gì? Sự cứu rỗi mang đến cho Cơ Đốc nhân những kết quả nào?


Câu 9 cho biết đời sống Cơ Đốc nhân “không sống theo xác thịt đâu,” nghĩa là không ở dưới sự kiểm soát, sai khiến của bản chất A-đam hư hoại, nhưng “theo Thánh Linh,” nghĩa là ở trong Đức Thánh Linh, chịu sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Hơn thế nữa, Cơ Đốc nhân còn được “Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong mình,” nghĩa là chính Đức Thánh Linh hiện diện trong họ, làm cho thân thể họ trở nên Đền Thờ của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:19).


Vậy tại sao Cơ Đốc nhân không ở trong xác thịt mà vẫn còn phạm tội? Nên nhớ Cơ Đốc nhân không ở trong xác thịt, nhưng xác thịt vẫn ở trong họ. Người ở trong xác thịt là người chưa tin Chúa, nô lệ cho tội lỗi, không thể làm điều đẹp lòng Đức Chúa Trời (câu 8). Hơn thế nữa, họ chăm về những sự thuộc về xác thịt nên cái nhìn của họ về tội lỗi cũng là xác thịt. Họ không nhìn thấy tội lỗi trong khía cạnh thuộc linh và có liên quan với Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân ở trong Đức Thánh Linh, nhưng xác thịt vẫn ở trong Cơ Đốc nhân, tuy không còn làm nô lệ cho tội lỗi nhưng vẫn có thể phạm tội vì vẫn còn xác thịt ở trong mình. Cơ Đốc nhân chắc chắn sẽ có lúc thất bại, lầm lỡ, phạm tội nhưng việc phạm tội không phải là tất yếu vì họ không còn ở trong xác thịt. Hơn thế nữa, Cơ Đốc nhân có năng lực để đắc thắng tội và không nghi ngờ về sự chắc chắn của sự cứu rỗi. Chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh là bằng chứng một người thật sự kinh nghiệm sự cứu rỗi (câu 9b). Giống như mọi người, “thân thể [Cơ Đốc nhân] chết nhân cớ tội lỗi,” nhưng “thần linh sống nhân cớ sự công bình” (câu 10). Cơ Đốc nhân thoát khỏi án phạt của Đức Chúa Trời, và nhận lấy sự sống mới từ sự xưng công bình mà họ nhận được qua Chúa Giê-xu.


Sự cứu rỗi cũng mang đến cho Cơ Đốc nhân sự sống lại trong vinh quang (câu 11). Vì Đức Chúa Giê-xu đã sống lại từ trong cõi chết thì bởi quyền năng Đức Thánh Linh, Cơ Đốc nhân cũng sẽ kinh nghiệm được sống lại trong thân thể vinh hiển. Sự sống đời đời không chỉ bắt đầu khi chúng ta qua đời và gặp Chúa, nhưng ngay trong hiện tại, quyền năng của Đức Thánh Linh khiến Chúa Giê-xu sống lại đang ở trong chúng ta, giúp cho chúng ta thắng hơn những cám dỗ của xác thịt.


Bạn có nhận biết quyền năng Đức Thánh Linh đang ở trong bạn để cứ sống bởi Đức Thánh Linh không?


Lạy Chúa, xin đừng để con bị ma quỷ lừa dối rằng con không thể sống đắc thắng, nhưng xin giúp con luôn nhận biết quyền năng Đức Thánh Linh đang trong con để con sống mỗi ngày bởi chính quyền năng này.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page