top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-07 Vâng lời trong sự thờ phượng


 

Câu gốc: “Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22b).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời thử ông Áp-ra-ham như thế nào? Ông đã vâng lời ra sao? Kết quả sự vâng lời của ông là gì? Bạn thể hiện tinh thần vâng lời Chúa trong khi thờ phượng Ngài như thế nào?


Sau khi ban cho ông Áp-ra-ham đứa con lời hứa là cậu Y-sác, Đức Chúa Trời muốn “thử” đức tin của ông qua việc bảo ông dâng cậu Y-sác làm của lễ thiêu cho Ngài (câu 1-2). Qua mệnh lệnh này, Chúa muốn nhìn thấy lòng vâng phục tuyệt đối của ông. Ông Áp-ra-ham không hề thắc mắc hay phàn nàn nhưng hoàn toàn tin cậy Chúa trong quyết định vâng lời, dù cậu Y-sác là đứa con duy nhất theo lời hứa. Ông dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ cho việc dâng của lễ thờ phượng Chúa (câu 3). Mặc dù tâm trạng của ông Áp-ra-ham lúc đó có lẽ rất khó để tập trung vào việc thờ phượng.


Sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước được thể hiện qua việc lập bàn thờ, dâng tế lễ lên cho Ngài. Từ “thờ phượng” lần đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh là trong câu 5 khi ông Áp-ra-ham bảo hai đầy tớ chờ ông và cậu Y-sác đi thờ phượng Chúa và cả hai sẽ trở lại. Trong nguyên ngữ câu này dùng chủ từ số nhiều như Bản Hiện Đại đã dịch: “Thờ phượng xong chúng ta sẽ trở lại.” Điều này cho thấy ông Áp-ra-ham tin chắc rằng ông và cậu Y-sác sẽ quay lại, chứ không chỉ một mình ông. Ông Áp-ra-ham đã thể hiện đức tin tuyệt đối vào sự chu cấp và sắm sẵn của Chúa. Ngay cả trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng viết: “Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình” (Hê-bơ-rơ 11:19). Ông Áp-ra-ham tin vào quyền năng và sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời nên ông sẵn sàng vâng phục tuyệt đối. Dù phải hy sinh chính con trai yêu dấu của mình để làm của lễ cho Chúa như điều Chúa phán, ông vẫn tin rằng Chúa có năng quyền khiến cậu Y-sác sống lại, đồng thời ông cũng bước đi bởi đức tin “Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu” (câu 8). Vì thế, ông không ngần ngại vâng theo Lời Chúa phán dạy. Kết quả cho đức tin của ông là Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con chiên đực để ông làm của lễ thiêu thay cho con trai mình (câu 13).


Câu chuyện này nói lên sự vâng lời Chúa tuyệt đối của ông Áp-ra-ham. Việc làm của ông chứng minh ông tin cậy Chúa và sẵn sàng hy sinh điều quý giá nhất để thờ phượng Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đòi hỏi con dân Chúa phải biết vâng lời trong sự thờ phượng. Vâng lời Chúa thể hiện tinh thần kỷ luật làm theo điều Chúa dạy qua Kinh Thánh. Khi đến nhà thờ để thờ phượng Chúa thì tập trung hướng lòng về Chúa, không để bị sao lãng và sẵn sàng dâng điều tốt nhất lên cho Ngài.


Bạn có sẵn sàng dâng cho Chúa điều quý nhất làm của lễ thờ phượng Ngài không?


Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương ông Áp-ra-ham, kỷ luật trong sự vâng phục Chúa, sẵn sàng dâng điều quý nhất cho Ngài để làm của lễ thờ phượng hài lòng Đức Chúa Trời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page