top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-09 Dâng lửa lạ


Lê-vi Ký 10:1-7

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là điều Ngài không phán dặn họ” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là lửa lạ? Hai ông Na-đáp và A-bi-hu đã làm gì và hậu quả ra sao? Tại sao Chúa trừng phạt hai ông khủng khiếp như vậy? Câu chuyện này nhắc nhở những người phục vụ Chúa và bạn điều gì trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời?


Bàn thờ bằng đồng trong đền thờ dùng để dâng tế lễ thiêu phải được giữ cho lửa cháy luôn, không được tắt. Khi xông hương, thầy tế lễ phải dùng than lửa từ bàn thờ này bỏ vào lư hương rồi để hương thánh vào (Lê-vi Ký 16:12-13), đoạn mang lư hương vào Nơi Thánh, đặt trên bàn thờ xông hương mỗi ngày hai lần. Tất cả nguồn lửa lấy từ bên ngoài đền thờ đều là lửa lạ. Hai Thầy Tế lễ Na-đáp và A-bi-hu, con của Thầy Tế lễ Thượng phẩm A-rôn, đã dùng nguồn lửa lạ trái với Lời Chúa dạy nên họ bị Chúa trừng phạt nghiêm khắc, lửa thiêu họ chết ngay trong đền thờ.


Tại sao hình phạt khủng khiếp xảy ra với hai ông Na-đáp và A-bi-hu như vậy? Là con của của thầy tế lễ thượng phẩm, họ thi hành chức vụ thầy tế lễ trong đền thờ khá lâu, lẽ ra họ phải thông hiểu và tuân hành nghiêm nhặt các luật lệ của Chúa trong các nghi thức thờ phượng. Thế nhưng họ đã tỏ ra khinh lờn, coi thường lời chỉ dạy của Chúa nên làm theo ý riêng khi dùng một thứ lửa lạ dâng lên cho Ngài. Khi dạy dân Chúa không được thờ hình tượng, ông Môi-sẽ đã nói: “Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, là Đức Chúa Trời hay kỵ tà” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:23-24). Hai con trai ông A-rôn đã khinh lờn Chúa, dâng một thứ lửa lạ nên đã bị lửa của Đức Chúa Trời thiêu đốt.


Tuyệt đối vâng lời Chúa là một trong những kỷ luật tâm linh phải có trong sự thờ phượng, không thể viện bất cứ lý do gì để thờ phượng Ngài theo cách riêng của mình. Đặc biệt là những người Chúa giao nhiệm vụ lãnh đạo, chăn dắt bầy chiên, càng phải giữ kỷ luật thờ phượng nghiêm túc để không làm gương xấu cho Hội Thánh Chúa và dẫn bầy chiên đi sai lạc. Mọi việc làm theo ý mình cho là tốt mà không tuân theo sự chỉ dạy của Chúa đều là sai trật trước mặt Ngài. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã cảnh cáo rằng, trong ngày cuối cùng nhiều người thưa với Chúa, con đã từng nhân Danh Chúa làm điều này điều nọ, nhưng với Chúa thì đó chỉ là một thứ “lửa lạ” mà thôi, họ chỉ nhận được câu trả lời: “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (Ma-thi-ơ 7:23). Xin Chúa cho chúng ta luôn cẩn trọng trong sự thờ phượng Chúa.


Có thứ “lửa lạ” nào bạn đang dâng lên Chúa không?


Lạy Chúa, xin Thánh Linh soi sáng cho con biết phân biệt những gì là phàm tục, những gì là thánh để con tôn vinh đức thánh khiết của Chúa trong khi thờ phượng Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page