top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-09 Khao khát Đức Thánh Linh


Giăng 7:37-40

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:13-14).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kêu gọi dân chúng điều gì trong ngày cuối cùng của Lễ Lều Tạm? Nguồn Nước Sống Chúa giới thiệu chỉ về ai? Ai tin Chúa Giê-xu sẽ nhận được điều gì? Tại sao bạn phải khao khát đầy dẫy Thánh Linh? Bạn từng kinh nghiệm đầy dẫy Thánh Linh như thế nào?


Trong Phúc Âm Giăng chương 7, Sứ đồ Giăng ghi lại việc Chúa Giê-xu giảng dạy trong đền thờ giữa kỳ Lễ Lều Tạm là một trong ba kỳ lễ lớn của Ít-ra-ên. Theo Lê-vi Ký chương 23, chúng ta biết Đức Chúa Trời quy định ba ngày lễ trọng thể trong con dân Ít-ra-ên, đó là Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Lều Tạm. Phân đoạn này cho biết trong ngày cuối cùng của kỳ Lễ Lều Tạm là ngày trọng thể nhất của kỳ lễ, Chúa Giê-xu đã đứng lên kêu gọi mọi người: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống” (câu 37). Theo phong tục thì người Do Thái có một nghi lễ liên quan đến nước trong ngày cuối cùng này. Các Thầy tế lễ mang nước từ ao Si-lô-ê về dâng lên bàn thờ trong tiếng hát mừng vui vẻ của dân chúng. Do đó, Chúa Giê-xu đã nhân cơ hội này đề cập đến Nguồn Nước Sống chính là Đức Thánh Linh mà những ai tin Ngài sẽ nhận được. Ngay thời điểm này, Đức Thánh Linh chưa giáng xuống vì Chúa Giê-xu chưa được vinh quang (câu 39).


Ở những phân đoạn Kinh Thánh khác, Đức Thánh Linh được ví sánh bởi nhiều hình ảnh khác nhau như: bồ câu (Mác 1:10); lửa (Công-vụ Các Sứ-đồ 2:3-4); gió (Công-vụ Các Sứ-đồ 2:2),… Nhưng tại đây, Chúa Giê-xu nói đến Thánh Linh như “nước hằng sống” (câu 38). Trong Giăng 4:10-14, Chúa Giê-xu dùng cụm từ “nước sống” để chỉ về sự sống đời đời. Cả hai ý nghĩa trên đi đôi với nhau vì hễ ai tin Chúa, tiếp nhận Đức Thánh Linh vào lòng thì nhận được sự sống đời đời.


Tại đây, Chúa Giê-xu kêu gọi ai đang khát hãy đến nhận lấy Nước Hằng Sống, nghĩa là nhận lấy Đức Thánh Linh và được ấn chứng cho sự sống đời đời. Cơn khát thuộc linh được đáp ứng, tuy nhiên, một khi đã tin Chúa, nhận lấy Đức Thánh Linh vào lòng không có nghĩa là chúng ta ngừng khao khát Ngài. Chúng ta có Đức Thánh Linh hiện diện trong cuộc đời mình nhưng cần phải khao khát được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta mỗi ngày.


Đầy dẫy Thánh Linh là khi chúng ta tận hiến đời mình cho Chúa để Ngài hoàn toàn chiếm hữu, hướng dẫn, sử dụng, và kiểm soát. Người không đầy dẫy Đức Thánh Linh là có Thánh Linh trong lòng nhưng lại sống theo ý riêng của mình. Là một Cơ Đốc nhân trưởng thành, chúng ta phải luôn khao khát được đầy dẫy Thánh Linh, ước muốn được Ngài chiếm ngự và cai quản đời sống chúng ta hoàn toàn.


Bạn có đang khao khát Đức Thánh Linh như con nai cái thèm khát dòng suối mát, ngon ngọt, và bình tịnh không?


Lạy Đức Thánh Linh, con khao khát Ngài, nguyện dâng trọn đời con trong sự cai trị của Ngài. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong con để dẫn dắt cuộc đời con theo ý muốn Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

110 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page