top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-10 Bà Đê-bô-ra Vượt Qua Thách Thức


 

Câu gốc: “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa phó dân Ngài cho vua Ca-na-an? Khi dân Chúa kêu cầu, Ngài đã truyền bảo bà Đê-bô-ra làm gì? Bà đã đối diện với những thách thức như thế nào? Câu chuyện này khích lệ bạn ra sao trong cuộc sống?


Dưới thời cai trị của Quan xét Ê-hút, toàn dân được an lành trong một thời gian rất lâu đến 80 năm. Nhưng với bản chất bất trung, bắt chước các dân tộc chung quanh thờ lạy tà thần, nên sau khi ông Ê-hút qua đời, dân Chúa quay lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, vì vậy Ngài phó họ cho vua Ca-na-an là ông Gia-bin. Với một lực lượng quân sự hùng mạnh, có 900 chiến xa bằng sắt do Tướng Si-sê-ra chỉ huy, Vua Gia-bin đã hà hiếp người Ít-ra-ên cách tàn bạo suốt 20 năm. Khi ấy người Ít-ra-ên quay lại kêu cầu cùng Chúa. Trong thời kỳ này, Chúa dấy lên nữ Tiên tri Đê-bô-ra làm quan xét cho dân Ngài. Được Chúa truyền bảo, bà sai gọi ông Ba-rác đến và cho biết Đức Giê-hô-va truyền lệnh cho ông tuyển mộ 10,000 quân từ hai chi phái Nép-ta-li và Sa-bu-lôn, đi đến dàn quân tại núi Tha-bô. Tướng Si-sê-ra huy động quân đội và chiến xa bằng sắt đến thung lũng Gít-rê-ên chuẩn bị tấn công Ít-ra-ên.


Dân Chúa sắp bước vào cuộc chiến với vũ khí hết sức thô sơ vì trong xứ không có thợ rèn (I Sa-mu-ên 13:19-22). Bà Đê-bô-ra cũng đã nói điều này trong bài ca cảm tạ của bà rằng: “Giữa bốn mươi ngàn người Ít-ra-ên, người ta chẳng thấy cái khiên, cũng chẳng thấy cây giáo” (Các Quan Xét 5:8b). Tuy nhiên, bà Đê-bô-ra đã bước đi bởi đức tin khi cùng với Tướng Ba-rác tuyển mộ quân lính để chống lại Ca-na-an theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va. Kết quả là dân Chúa đã chiến thắng hoàn toàn bởi đức tin. Đức Giê-hô-va khiến một trận mưa lớn bất thường xảy ra, khiến các xe bằng sắt bị lún dưới bùn lầy. Đoàn lính bộ binh của Ít-ra-ên được ở vào thế thượng phong. Toàn thể quân Ca-na-an bị tiêu diệt. Tướng Si-sê-ra chạy trốn và bị bà Gia-ên giết chết (Các Quan Xét 4:17-21).


Thách thức của bà Đê-bô-ra quá lớn. Bà phải đối diện với nhiều khó khăn khi lãnh đạo một dân tộc sống xa rời Chúa và làm điều ác trước mặt Ngài (câu 1), người cộng sự là Tướng Ba-rác lại do dự, thiếu đức tin trước mệnh lệnh của Đức Chúa Trời (câu 8), quân đội thiếu vũ khí trong khi phải đối mặt với quân thù rất hùng mạnh. Bà Đê-bô-ra đã vượt qua thách thức bằng đức tin vững vàng nơi Chúa. Chúa đã chiến đấu và mang chiến thắng đến cho bà cùng dân tộc bà. Bước đường theo Chúa của chúng ta cũng thường đối diện với nhiều thách thức đức tin, ước mong mỗi chúng ta cứ hết lòng tin cậy Chúa, bám lấy lời hứa của Ngài để bước tới, chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều lớn và khó, ngay cả những điều chúng ta chẳng xem thấy (Hê-bơ-rơ 11:1).


Có những thách thức nào bạn đang đối diện mà chưa dâng lên Chúa không?


Lạy Chúa, trước những khó khăn, thách thức trong cuộc sống, xin cho con cứ luôn vững lòng tin cậy nơi lời hứa của Đấng Thành Tín, bước đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page