top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-10 Lời kêu gọi khẩn thiết


 

Câu gốc: “Nhân vì Ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại; kìa, Ta sẽ đổ thần linh Ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của Ta” (câu 23).


Câu hỏi suy ngẫm: Khôn Ngoan rao báo sứ điệp nào? Đáp ứng lời kêu gọi của Khôn Ngoan sẽ nhận được gì? Điều này khích lệ bạn thế nào trong việc tìm kiếm Chúa và vâng theo Lời Ngài?


Với tấm lòng yêu thương và quặn thắt vì tội nhân, Khôn Ngoan đã đưa ra lời buộc tội nghiêm trọng - “mến sự ngu dại cho đến bao giờ?... ưa sự nhạo báng… ghét sự tri thức cho đến chừng nào?” (câu 22), nhưng bên cạnh đó là lời kêu gọi khẩn thiết - “Nhân vì Ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại” (câu 23a). Điều Đức Chúa Trời luôn mong muốn là tội nhân “khá trở lại” với Ngài, xoay bỏ khỏi lối sống cũ, và đó là ý nghĩa quan trọng nhất của ăn năn. Chúa không tìm kiếm một người hoàn hảo hay đạo đức trọn vẹn “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23), nhưng Ngài tìm kiếm người có lòng ăn năn, đáp ứng với lời kêu gọi của Ngài (Lu-ca 15:7). “Trở lại” hay ăn năn không phải là vấn đề của cảm xúc nhưng là một quyết định của đời sống.


Có hai lời hứa quan trọng dành cho người lắng nghe Lời Chúa và bằng lòng “trở lại” với Ngài. Lời hứa thứ nhất, “nhân vì Ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại; kìa, Ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi.” Nhận lấy “thần linh” của Đức Chúa Trời là được tạo thành con người mới, được tái sinh (Sáng Thế Ký 1:2), là nhận lấy sự đổi mới, sự thay đổi từ bên trong (II Cô-rinh-tô 5:17), và nhận lấy Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật (Giăng 14:16-17). Lời hứa thứ hai, “nhân vì Ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại… Ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của Ta.” Khi chúng ta chạy đến với Chúa, khiêm cung, hạ mình, ăn năn thì Chúa làm cho chúng ta “biết” Lời Chúa. Từ “biết” được dịch là “ăn ở” trong Sáng Thế Ký 4:1: “A-đam ăn ở với Ê-va, là vợ mình.” Nói cách khác, khi chúng ta khiêm cung, hạ mình chạy đến với Chúa, Ngài sẽ làm cho Lẽ Thật không còn là lý thuyết, tri thức, nhưng hòa nhập làm một với đời sống chúng ta, khi đó chúng ta sẽ hiểu biết Lời Chúa cách mới mẻ, và Lời Chúa sẽ thay đổi chúng ta.


Chúng ta có thể “biết” Lời Chúa bằng cách nào? Bằng chính “Thần Linh” Chúa đổ trên chúng ta. Hãy nhớ rằng Thần Đức Chúa Trời và Lời Ngài luôn đi đôi với nhau, không thể tách rời (Ê-phê-sô 5:18-19). Nói cách khác, không có Thần Lẽ Thật thì không thể hiểu được Lẽ Thật.


Nhận biết ý Chúa qua lời kêu gọi khẩn thiết của Ngài, chúng ta hãy chạy đến với Đức Chúa Trời và học hỏi Lời Ngài trong tinh thần khiêm cung, lắng nghe sự dạy bảo và bày tỏ của Đức Thánh Linh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21; Ê-phê-sô 4:30). Đó chính là sự đầu tư khôn ngoan nhất cho mỗi chúng ta.


Bạn đã đáp ứng lời kêu gọi “khá trở lại” của Chúa chưa?


Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì lòng nhân từ, kiên nhẫn Ngài dành cho con. Xin cho con nhận ra sự tốt lành của Ngài và đáp ứng với Lời Ngài một cách khiêm cung và thuận phục.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page