top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-10 Sự thờ phượng hài lòng Chúa


 

Câu gốc: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít tuyển chọn và nhóm hiệp nhiều người để làm gì? Việc gì xảy ra sau khi họ múa hát trước mặt Chúa? Nguyên nhân là gì? Bạn cần có thái độ nào khi thờ phượng Chúa?


Hòm Giao Ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa dân Ngài trong thời Cựu Ước. Nhưng từ khi Vua Đa-vít lên trị vì tại Giê-ru-sa-lem thì Hòm Giao Ước lại không có trong đền thánh tại Si-lô mà được giữ tại nhà ông A-bi-na-đáp ở Ki-ri-át-Giê-a-rim (I Sa-mu-ên 5:1—7:1). Lúc này, Vua Đa-vít muốn đem Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem nên ông đã “nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Ít-ra-ên” để đi rước Hòm Giao Ước (câu 1-2).


Tuy nhiên, Vua Đa-vít không thực hiện đúng luật Chúa đã hướng dẫn khi di chuyển Hòm Giao Ước (Dân Số Ký 4:1-49). Thay vì để những người Lê-vi dùng đòn khiêng Hòm thì họ lại “để Hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới” là loại xe bò mà người Phi-li-tin thường dùng (I Sa-mu-ên 6:1-21). Tiếp theo, Vua Đa-vít và toàn thể người Ít-ra-ên múa hát thờ phượng Chúa bằng đủ loại nhạc khí (câu 3-5). Họ vui mừng vì nghĩ rằng họ sẽ có sự hiện diện của Chúa qua Hòm Giao Ước. Nhưng không ngờ những con bò kéo cỗ xe lại bị vấp chân, và theo phản xạ tự nhiên, ông U-xa người dẫn cỗ xe, đã đưa tay ra đỡ Hòm Giao Ước. Đây là điều Chúa tuyệt đối cấm, không ai được chạm đến Hòm Giao ước (Dân Số Ký 4:15). Dù ông U-xa muốn bảo vệ Hòm Giao Ước nhưng lại quên luật pháp của Chúa. Đức Chúa Trời nổi giận và phạt ông U-xa chết ngay bên cạnh Hòm Giao Ước (câu 6-7).


Hình phạt của Chúa dành cho ông U-xa nhằm nhắc nhở chính Vua Đa-vít và toàn dân Ít-ra-ên phải tuyệt đối vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Việc di chuyển Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem là cần thiết nhưng phải được thực hiện đúng theo cách Đức Chúa Trời dạy thì mới được Ngài ban phước. Vua Đa-vít đã làm theo cách riêng và phải gánh chịu hậu quả. Do buồn giận Chúa và sợ hãi trước điều đã xảy ra, Vua Đa-vít không dám đưa Hòm Giao Ước về trong thành nữa mà để lại nhà ông Ô-bết-Ê-đôm trong ba tháng. Chúa đã ban phước cho ông Ô-bết-Ê-đôm và cả nhà người (câu 8-11).


Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về thái độ phục vụ và thờ phượng Chúa. Vua Đa-vít và dân chúng đã vui mừng múa hát trước mặt Chúa vì nghĩ mình đang làm điều đúng và hài lòng Chúa. Nhưng họ lại bỏ qua luật pháp của Chúa mà di chuyển Hòm Giao Ước theo cách riêng của mình. Ngày nay, nhiều Hội Thánh Chúa có thể rất hăm hở trong sự thờ phượng Chúa bằng nhiều cách nhưng lại quên tìm kiếm ý muốn Ngài. Chúng ta không thể lấy lòng nhiệt thành để bù đắp cho sự không vâng lời. Chúa muốn con dân Ngài giữ kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng và phải “thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật” đúng theo điều Chúa dạy.


Bạn có quan tâm đến việc Chúa vui lòng trong sự thờ phượng của bạn không?


Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn nhận biết ý muốn Ngài và hết lòng vâng phục. Nguyện con luôn thờ phượng Chúa cách phải lẽ, hài lòng Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page