top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-11 Khi vua yêu mến Lời Chúa


 

Câu gốc: “Vậy, Môi-se gọi cả Ít-ra-ên mà nói rằng: Hỡi Ít-ra-ên, hãy nghe những luật lệ và mệnh lệnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi; các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Năm thứ ba đời Vua Giô-sa-phát, vua sai người đi đâu và làm gì? Điều đó khiến cho các nước ở chung quanh Giu-đa có thái độ nào? Vua Giô-sa-phát được Chúa ban cho điều gì? Bạn đã và đang làm gì để đời sống thuộc linh của mình được lớn mạnh?


Bên cạnh việc phá dỡ các nơi cao và những tượng thần A-sê-ra khỏi Giu-đa, Vua Giô-sa-phát cũng sai người mang sách Luật Pháp của Đức Giê-hô-va “đi vòng các thành xứ Giu-đa mà dạy dỗ dân sự.” Vua không chỉ tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, giữ các điều răn của Ngài mà còn muốn cả dân chúng cũng làm như vậy để đất nước được Chúa ban “vững chắc trong tay người” (II Sử-ký 17:4-5). Vua hiểu rằng nếu muốn dân Chúa từ bỏ thờ hình tượng, tìm cầu Chúa, và giữ theo các điều răn của Ngài thì trước hết phải dạy dỗ cho họ điều răn của Chúa để họ thông hiểu và khích lệ họ làm theo Lời Ngài. Vua yêu Lời Chúa và cũng muốn dân Chúa yêu mến Lời Ngài. Nhờ vậy “Đức Giê-hô-va đã khiến cho các nước ở bốn phía của Giu-đa kinh hãi, chẳng dám chinh chiến với Giô-sa-phát” (câu 10).


Khi Vua Giô-sa-phát sai người “đi vòng các thành xứ Giu-đa” dạy dỗ Luật Pháp của Chúa thì các nước ở “bốn phía” của Giu-đa chẳng dám quấy rối mà còn cúi đầu thần phục. Phi-li-tin ở phía Tây đã đem những lễ vật và bạc đến triều cống cho Vua Giô-sa-phát; người A-rập ở phía Nam của Giu-đa cũng đem dâng những bầy súc vật hàng ngàn con. Vua Giô-sa-phát ngày càng cường thịnh, mạnh mẽ, giàu có đến tột bậc (câu 12).


Vua Giô-sa-phát yêu mến Lời Chúa nên luôn có Luật Pháp của Ngài ở bên mình, thường xuyên đọc Luật Pháp ấy để “tập biết kính sợ Đức Giê-hô-va, cẩn thận làm theo lời của luật pháp và hết thảy điều răn” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:18-19). Chẳng những thế, vua còn giúp cho dân chúng được nghe những luật lệ và mệnh lệnh của Ngài để họ học tập và làm theo vì vua biết đó cũng là ý muốn của Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1).


Chúa Giê-xu đã phán: “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta; người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta” (Giăng 14:21). Người nói mình yêu mến Chúa phải là người có Lời Chúa và vâng giữ. Phần thưởng của người ấy là được Ba Ngôi Đức Chúa Trời yêu mến và được Chúa bày tỏ cho biết Ngài nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng ta noi gương tốt của Vua Giô-sa-phát, yêu mến Lời Chúa và cũng giúp cho nhiều người khác biết đến Lời Ngài để họ cũng đọc, học, và làm theo hầu cho đời sống thuộc linh được ngày càng “cường đại.”


Bạn thể hiện lòng yêu mến Lời Chúa và giúp người khác yêu mến Lời Chúa như thế nào?


Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Lời Ngài và giúp cho người khác biết đến Phúc Âm của Ngài, yêu mến Lời Ngài để đời sống tâm linh của con cũng như của nhiều người sẽ được “cường đại,” mạnh mẽ luôn luôn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

48 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page