top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-13 Thầy tế lễ thượng phẩm theo quy định


Hê-bơ-rơ 5:1-4

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Phàm thầy tế lễ thượng phẩm, từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm là gì? Có những đòi hỏi nào đối với thầy tế lễ thượng phẩm? Ông A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm như thế nào? Tại sao ngày nay không còn chức vụ này nữa?


Một trong những lẽ đạo căn bản nhất mà hầu như mọi người tin Chúa đều biết rõ là con người đã phạm tội và bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Đó là lý do có chức vụ thầy tế lễ, “vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi.” Đứng đầu các thầy tế lễ là thầy tế lễ thượng phẩm, mỗi năm một lần vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội, được bước vào trong Nơi Chí Thánh của đền tạm hoặc đền thờ để dâng tế lễ chuộc tội cho chính mình và toàn thể dân chúng trước mặt Đức Chúa Trời.


Với vai trò quan trọng đó, đòi hỏi đối với thầy tế lễ thượng phẩm là “có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm” (câu 2). Ngoài ra, “không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình; phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như A-rôn ngày xưa” (câu 4). Như vậy, là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người, thầy tế lễ thượng phẩm phải cảm thông được những yếu đuối của con người, đồng thời người đó phải do chính Đức Chúa Trời lựa chọn và bổ nhiệm chứ không phải do con người lập nên.


Ông A-rôn, anh trai của nhà lãnh đạo Môi-se, là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của Ít-ra-ên. Chức vụ của ông là do chính Đức Chúa Trời chỉ định và ông đại diện cho dân chúng ra mắt Ngài. Nhưng phải khẳng định một điều, chính ông A-rôn cũng không phải là thầy tế lễ thượng phẩm hoàn hảo. Vì là con người tội lỗi, đã có những lần ông A-rôn hành xử không xứng hợp. Chẳng hạn, thay vì toàn tâm toàn ý phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, trước áp lực của dân chúng, ông A-rôn đã hùa theo họ đúc tượng bò con bằng vàng để người ta thờ lạy (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 32). Trong một trường hợp khác, ông đã cùng với chị mình tỏ thái độ ghen tị với ông Môi-se là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, là người lãnh đạo và cầu thay cho dân chúng (xem Dân Số Ký 12).


Qua sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu, con người có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời nên chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm đã không cần thiết nữa. Dù vậy, giữa vòng dân Chúa, Ngài cũng lập nên một số người để phục vụ Ngài và để giúp đỡ con dân Chúa. Đây là trọng trách thiêng liêng mà người được lựa chọn phải cẩn thận để chu toàn thánh chức, và những người khác phải cảm thông cho sự yếu đuối của họ và cầu thay cho người phục vụ Chúa.


Bạn làm gì để giúp đỡ chức vụ của người phục vụ Chúa?


Tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn lựa, lập nên những người phục vụ Ngài giữa vòng chúng con. Xin Chúa Thánh Linh ban năng quyền trên họ, để họ có thể chu toàn những trọng trách được giao, làm công việc Chúa cách kết quả, và giúp cho nhiều người đến gần Ngài càng hơn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page