top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-13 Tu Bổ Đền Của Đức Giê-hô-va

Updated: Jan 14


 

Câu gốc: “...Hãy đi khắp các thành Giu-đa, thu lấy tiền bạc của cả Ít-ra-ên, để hằng năm tu bổ lại cái đền của Đức Chúa Trời các ngươi; khá làm việc này cho mau” (câu 5b).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Giô-ách quyết định tu bổ đền thờ? Tấm lòng của vua đối với đền của Chúa như thế nào? Lòng của bạn với đền của Chúa được thể hiện ra sao?


Sau khi lên ngôi một thời gian, Vua Giô-ách quyết định tu bổ đền của Đức Giê-hô-va. Vua tập hợp các thầy tế lễ và người Lê-vi, truyền cho họ đi khắp các thành của Giu-đa, thu tiền thuế toàn cõi Ít-ra-ên để hằng năm tu bổ đền thờ. Vua nhấn mạnh đây là đền thờ “của Đức Chúa Trời các ngươi.” Ngài là Đấng Quyền Năng, luôn yêu thương, chăm sóc dân Chúa chứ không phải là một thần tượng vô tri, xa lạ của Dân Ngoại như thần Ba-anh mà trước đó dân Chúa đã bị dụ dỗ thờ phượng. Việc tu bổ phải được thực hiện hàng năm chứ không phải chỉ một lần duy nhất. Đối với Vua Giô-ách, đây là việc cấp bách, “khá làm việc này cho mau.”


Tuy nhiên, người Lê-vi lại trì hoãn. Vua mời Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đến và trách ông tại sao không yêu cầu những người Lê-vi đi ra nhận tiền thuế từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Vua Giô-ách giải thích cho Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa lý do phải nộp tiền này: Thứ nhất, theo quy định của ông Môi-se thì hội chúng Ít-ra-ên khi xưa phải dâng số tiền này để lo cho trại chứng cớ, tức lều tạm, trong hoang mạc. Thứ hai, đền thờ đã bị thiệt hại nặng nề vì Nữ hoàng A-tha-li độc ác và những người thuộc về bà đã phá hoại đền của Đức Chúa Trời. Thậm chí, họ còn cướp lấy những vật thánh đem sử dụng trong đền của thần Ba-anh.


Vua Giô-ách có sự gắn bó mật thiết với đền thờ, đã được nuôi dạy và lớn lên trong một căn phòng của khu vực đền thờ (II Sử-ký 22:12), lòng vua không chịu nổi khi nhìn thấy đền thờ của Chúa bị phá hoại. Vua muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa và cũng biết rõ sự thịnh vượng và an toàn của đất nước sẽ không có nếu đền thờ của Chúa bị bỏ bê vì điều đó cho thấy tình trạng tấm lòng dân Chúa dành cho Ngài và mối liên hệ giữa Ngài với họ.


Tấm lòng của chúng ta đối với Chúa cũng thể hiện qua cách chúng ta quan tâm bảo trì và tu bổ đền thờ của Ngài, vì đền thờ vật chất sẽ bị xuống cấp sau một thời gian sử dụng. Điều quan trọng là tấm lòng của chúng ta phải gắn bó với đền của Chúa. Ngoài việc chăm lo tu bổ cơ sở vật chất, chúng ta còn phải quan tâm sao cho sự thờ phượng và mọi phương diện trong đời sống của con dân Chúa thật sự đem lại vinh quang cho Ngài. Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta chứ không riêng của cá nhân nào. Xin Chúa cho chúng ta quan tâm tu bổ đền của Chúa như tấm lòng của Vua Giô-ách, chứ không phá hoại đền của Chúa như bà A-tha-li.


Bạn góp phần tu bổ đền của Chúa như thế nào?


Lạy Chúa, xin soi sáng cho con thấy và làm theo đúng ý Chúa đối với những gì cần được tu bổ trong đền của Chúa để Danh Chúa luôn được cả sáng và con dân Chúa thỏa lòng trong sự thờ phượng Chúa.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

19 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page