top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-18 Người chăn gian ác


 

Câu gốc: “Vậy nên, về những kẻ chăn giữ dân Ngài, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên phán như vầy: Các ngươi làm tan lạc bầy chiên Ta, đã đuổi đi và không thăm nom đến; này, Ta sẽ thăm phạt các ngươi về những việc dữ mình làm, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 23 mô tả Đấng chăn hiền lành như thế nào? Hình ảnh người chăn gian ác, độc dữ được Tiên tri Giê-rê-mi và Tiên tri Ê-xê-chi-ên mô tả ra sao (xem thêm Ê-xê-chi-ên 34:4)? Bạn được nhắc nhở gì về trách nhiệm mình đang nhận lãnh từ nơi Chúa?


Nhiều Cơ Đốc nhân thuộc lòng Thi Thiên 23 và rất quen thuộc với hình ảnh “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi.” Đấng chăn hiền lành dẫn chiên đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh để chiên được no nê và yên nghỉ, không những thế, Đấng chăn hiền lành luôn lo tưởng đến chiên, thậm chí sẵn sàng phó chính mạng sống của Ngài để bảo vệ và đem đến ích lợi cho bầy chiên Ngài đang chăm sóc (Giăng 10:11).… Thế nhưng ở đây, Tiên tri Giê-rê-mi rao ra Lời Chúa phán về người chăn gian ác, “hủy diệt,” “làm tan lạc bầy chiên,” “đã đuổi đi” và “không thăm nom đến.” Đó là những lời mô tả về những điều đau lòng mà người chăn dắt dân Chúa đã làm cho bầy chiên (câu 1-2).


Những người chăn được nhắc đến trong phân đoạn này chính là những người lãnh đạo được Đức Giê-hô-va lập nên để dẫn dắt dân Chúa làm theo luật pháp của Đức Giê-hô-va và trọn lòng thờ kính Ngài. Nhưng chính trong phân đoạn này Đức Giê-hô-va đã rao ra lời đoán phạt cho họ vì những điều họ làm là những việc dữ (câu 2). Cụm từ “không thăm nom đến” tức không chú tâm, không chăm sóc đến bầy chiên của Chúa. Người chăn đã dùng hàng loạt những điều độc dữ để cai trị dân Chúa được Tiên tri Ê-xê-chi-ên liệt kê rõ ràng: “chẳng làm cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh,” “chẳng chữa lành những con đau,” “chẳng rịt thuốc những con bị thương”; “chẳng đem những con bị đuổi về,” “chẳng tìm những con bị lạc mất” (Ê-xê-chi-ên 34:4).


Chúng ta mỗi người đều nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời trách nhiệm của người chăn. Những “con chiên” là con cháu trong gia đình chúng ta để chăm sóc và chăn dắt. Những bầy chiên là Hội Thánh, ban ngành, tổ nhóm v.v… Số lượng chúng ta nhận lãnh nhiều hay ít không quan trọng cho bằng việc chúng ta đã chăm sóc những con chiên thuộc linh ra sao. Nuông chiều để chiên hư hỏng, sai lạc, hay thờ ơ, bỏ bê khiến chiên đói khát, ốm yếu, bỏ chuồng, hay đang noi gương Đức Giê-hô-va để chiên được “an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi… mé nước bình tịnh.” Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn lại bầy chiên mình được giao, đối chiếu với những điều người chăn gian ác đã làm với những điều mình đã thể hiện trách nhiệm trong thời gian qua. Ước ao chúng ta có thể vui mừng cảm tạ Chúa vì mình được giống Chúa nhiều hơn mỗi ngày khi trở nên người chăn hiền lành.


Bầy chiên bạn được Chúa giao đang ở trong tình trạng như thế nào?


Kính lạy Đức Giê-hô-va, Đấng Chăn Hiền Lành! Tạ ơn Chúa vì con được Ngài chăn dắt. Xin giúp con noi theo gương của Chúa để tiếp tục công tác chăn dắt cách thành tâm, trung tín những con chiên mà Ngài giao phó cho con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page