top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-21 Làm Theo Sự Công Chính Và Ngay Thẳng


 

Câu gốc: “Làm theo sự công bình và ngay thẳng được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Ai mới có thể đánh giá chính xác tấm lòng con người? Sống công chính và ngay thẳng đẹp lòng Chúa phải xuất phát từ động cơ nào? Điều gì cần bạn lưu ý và thay đổi qua bài học hôm nay?


Con người chỉ nhìn thấy bề ngoài, duy chỉ có Đức Giê-hô-va mới thấy rõ những suy nghĩ, nhận thức sâu xa trong lòng người cách trọn vẹn. Châm-ngôn 21:2 lặp lại Châm-ngôn 16:2, xác định rõ dù cho con người có tự biện minh cho đường lối của mình là ngay thẳng, tin hoặc tự cho rằng nếp sống mình là chính đáng, nhưng dù khôn ngoan đến đâu, dù có được sự mạc khải của Chúa, họ cũng chỉ biết được một phần những suy nghĩ trong lòng của mình và của người khác (Châm-ngôn 20:5). Chỉ có Đức Giê-hô-va mới là Đấng nhìn thấu suốt mọi tâm can chúng ta, chính Ngài sẽ đánh giá tấm lòng con người.


Từ những suy nghĩ trong lòng, con người sẽ chuyển sang hành động. Người có lòng ngay thẳng thì việc làm mới công chính. Và những việc làm theo sự công chính và ngay thẳng sẽ làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Chúa đánh giá việc làm theo sự công chính của một người hơn của tế lễ người đó dâng lên cho Ngài (câu 3). Sự so sánh này không hạ thấp việc dâng sinh tế hay của tế lễ, nhưng Lời Chúa muốn dạy chúng ta rằng của tế lễ, các nghi thức tôn giáo chỉ có giá trị khi người dâng lên Chúa có tấm lòng ngay thẳng và việc làm công minh chính trực. Chúa Toàn Tri biết hết từ suy nghĩ đến động cơ mọi hành động của chúng ta. Con người nhìn và đánh giá nhau theo bề ngoài nhưng Chúa quan tâm đến tấm lòng (I Sa-mu-ên 16:7). Vì thế con dân Chúa phải sống công chính và ngay thẳng theo Lời Chúa dạy để đời sống chúng ta được đẹp lòng Ngài.


Chúa Giê-xu muốn con dân Chúa không chỉ bày tỏ việc công chính qua hình thức, lễ nghi tôn giáo, nhưng phải thật sự sống nếp sống công chính và ngay thẳng từ trong suy nghĩ đến hành động. Chúa dạy nếu sự công chính của chúng ta không hơn sự công chính của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những người giữ và dạy luật, thì chúng ta không thể vào Vương Quốc Thiên Đàng (Ma-thi-ơ 5:20). Xin Chúa cho mọi sự chúng ta làm đều xuất phát từ lòng kính yêu Chúa. Đi nhà thờ, dâng hiến là điều tốt, nhưng đừng nghĩ việc “giữ lễ” là đủ, dâng hiến là làm trọn luật pháp rồi. Chúa biết hết những động cơ chúng ta đến nhà thờ, Chúa biết rõ lòng chúng ta suy nghĩ gì khi dâng hiến. Chúa muốn chúng ta thờ phượng với lòng kính yêu Chúa, dâng hiến với lòng biết ơn Ngài. Mỗi chúng ta hãy sống chân thật với lòng ngay thẳng trong sự nhận biết Chúa là Đức Giê-hô-va.


Có những suy nghĩ hay hành động nào bạn đang che giấu người, che giấu Chúa, không sống theo sự công chính và ngay thẳng của Chúa không?


Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều lần con không sống thật với Chúa, với anh chị em của con. Xin Chúa cho con luôn kính yêu Chúa từ trong suy nghĩ đến hành động để con luôn sống công chính và ngay thẳng đẹp lòng Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page