top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-23 Giải Pháp Của Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “... tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt chi hết” (câu 22).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã công bố tin tốt lành nào? Ông đã chấn chỉnh những suy nghĩ sai lạc phổ biến của con người như thế nào? Bạn cần làm gì để kinh nghiệm một đời sống thỏa vui, hữu ích, và đẹp lòng Chúa?


Sau khi nêu thực trạng con người bất lực trong việc giữ luật pháp, Sứ đồ Phao-lô công bố tin tốt lành là Chúa có một giải pháp để con người được cứu bởi đức tin. Đây là điều được luật pháp và các nhà tiên tri, tức Cựu Ước, làm chứng chứ không phải do ông nghĩ ra (câu 21-22). Vì bản tính thánh khiết, Đức Chúa Trời phải đoán phạt loài người phản nghịch. Nhưng vì bản tính yêu thương, Ngài không nỡ để cả nhân loại bị hư mất nên Ngài đã chọn giải pháp cứu chuộc, Chúa Giê-xu Ngôi Hai Đức Chúa Trời giáng thế làm người, đứng ở vị trí của tội nhân và nhận án tử hình trên thập tự giá thay cho tội nhân. Máu Chúa Giê-xu đã đổ ra đáp ứng yêu cầu của luật pháp đòi hỏi (câu 23-25).


Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, Đức Chúa Trời xưng công chính cho bất cứ ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, không phân biệt người Giu-đa hay Dân Ngoại (câu 22). Qua điều này, Sứ đồ Phao-lô giúp độc giả ở La Mã và mọi Cơ Đốc nhân thấy rõ bản tính công chính và yêu thương của Đức Chúa Trời, đồng thời chấn chỉnh những suy nghĩ sai lạc phổ biến của con người.


Trước tiên, ân sủng của Chúa Giê-xu không chỉ ban cho tuyển dân nhưng cho mọi người tin. Đức Chúa Trời là Chúa của người Giu-đa nhưng cũng là Chúa của mọi dân tộc khác. Vì mọi người đều được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa và đều được Ngài yêu thương. Thứ hai, mọi người đều cần ơn cứu chuộc của Chúa, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Người Giu-đa tự hào vì họ có luật pháp để vâng giữ, ngụ ý họ sống tốt hơn Dân Ngoại. Tuy nhiên, mọi tội lỗi đều làm con người trở thành tội nhân; mọi tội nhân đều phải xa cách Chúa là chết mất tâm linh, và mọi tội lỗi đều cần được Chúa tha thứ. Thứ ba, điều kiện duy nhất để được Chúa xưng công chính là “Đức Tin.” Được cứu bởi đức tin nên không ai có thể khoe mình về việc làm, nhưng hết lòng cảm tạ ân sủng của Chúa. Thứ tư, đức tin làm vững bền luật pháp vì sự chết của Đấng Christ đáp ứng yêu cầu của luật pháp là người phạm tội phải chịu trừng phạt.


Cơ Đốc nhân được cứu không phải bởi việc làm vì không ai có thể giữ trọn luật pháp. Chúng ta được cứu bởi đức tin, nhờ năng lực của Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể theo đuổi chuẩn mực đạo đức của Chúa để kinh nghiệm một đời sống thỏa vui, hữu ích và đẹp lòng Chúa.


Bạn có thường khoe mình về việc làm không?


Cảm tạ Đức Chúa Trời đã xưng công chính cho con, công bố con vô tội nhờ ân sủng cứu chuộc của Chúa Giê-xu, phục hồi mối liên hệ đổ vỡ của con với Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp con sống theo chuẩn mực đạo đức của Chúa.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page