top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-25 Chúa thành tín


 

Câu gốc: “Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, truyền lệnh cho Nê-bu-xa-ra-đan, làm đầu thị vệ, về việc Giê-rê-mi rằng: Hãy đem người đi, săn sóc người,và đừng làm hại; nhưng phải đãi người theo ý muốn riêng của người” (câu 11-12).


Câu hỏi suy ngẫm: Số phận những người dân Giu-đa như thế nào khi vua Ba-by-lôn chiếm thành Giê-ru-sa-lem? Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh cho các quan phải đối xử với Tiên tri Giê-rê-mi ra sao? Bạn nhận được bài học gì về sự thành tín Chúa cho riêng mình?


Khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa chiếm cứ được thành Giê-ru-sa-lem, thì những dân trong thành, trong xứ còn sót lại, và cả những người đã đầu hàng đều bị bắt lưu đày sang Ba-by-lôn, ngoại trừ những người nghèo khó, không có sản nghiệp mới được để lại trong đất Giu-đa và được Chỉ Huy trưởng Thị vệ Nê-bu-xa-ra-đan cấp cho họ vườn nho và ruộng để canh tác (câu 9-10). Riêng Tiên tri Giê-rê-mi, Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền lệnh cho Quan Nê-bu-xa-ra-đan phải tìm gặp ông, nhưng không được làm hại, trái lại phải chăm sóc Tiên tri Giê-rê-mi và “phải đãi người theo ý muốn riêng của người.” Mệnh lệnh này đã được những vị quan lớn của Ba-by-lôn thực hiện (câu 12-13). Họ sai người tìm kiếm Tiên tri Giê-rê-mi và thấy ông đang bị giam trong hành lang lính canh. Họ trả tự do cho ông, đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Ghê-đa-lia đưa ông về nhà chăm sóc, cung cấp mọi nhu cầu trong cuộc sống cho Tiên tri Giê-rê-mi theo lệnh vua.


Tại sao Vua Nê-bu-cát-nết-sa đối xử tốt với Tiên tri Giê-rê-mi như vậy? Về phương diện chính trị, có thể do Vua Nê-bu-cát-nết-sa biết Tiên tri Giê-rê-mi đã tích cực kêu gọi vua quan và dân chúng đầu hàng Ba-by-lôn nên vua nghĩ rằng ông Giê-rê-mi đứng về phía vua. Nhưng về phương diện thuộc linh, chúng ta tin và nhận biết rằng: “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm-ngôn 21:1). Chính Đức Chúa Trời sử dụng Vua Nê-bu-cát-nết-sa giải cứu đầy tớ trung tín của Ngài cách diệu kỳ để hoàn thành lời hứa của Ngài (Giê-rê-mi 1:17-19; 15:20-21). Trước đây, Tiên tri Giê-rê-mi bị những quan trưởng của dân tộc mình bắt giam, thì giờ đây trong sự tể trị tuyệt vời của Đức Chúa Trời, ông được các quan trưởng của nước thù nghịch tìm kiếm, trả tự do, và chăm sóc đặc biệt. Đức Chúa Trời Thành Tín hoàn thành lời hứa của Ngài theo thời điểm và phương cách tốt lành của Ngài.


Có nhiều khi trong đời sống, chúng ta vẫn tin Đức Chúa Trời thành tín nhưng lại thường nôn nóng muốn mọi sự diễn ra theo ý chúng ta, vào thời điểm chúng ta hoạch định. Bài học hôm nay nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa không bao giờ quên những đầy tớ trung kiên của Ngài, miễn là trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta cứ luôn vững tin nơi lời hứa của Chúa và cứ luôn là đầy tớ ngay lành và trung tín hoàn thành mọi trách nhiệm Chúa giao. Hãy yên lặng và vững lòng chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời!


Bạn đã kinh nghiệm sự trả lời của Đức Chúa Trời kỳ diệu như thế nào chưa?


Lạy Chúa, con vui mừng khi được học về sự thành tín của Chúa đối cùng Tiên tri Giê-rê-mi, đầy tớ ngay lành trung tín của Ngài. Xin giúp con luôn vững tin vào sự thành tín của Ngài để con thêm lòng trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page