top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-26 Được làm việc nhỏ


 

Câu gốc: “Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ” (Thi Thiên 84:10b).


Câu hỏi suy ngẫm: Những người giữ cửa được phân công theo cách nào? Ông Xa-cha-ri có gì đặc biệt? Vì sao ông bằng lòng nhận chức giữ cửa? Bạn nghĩ gì khi được giao những công việc có vẻ nhỏ bé trong Hội Thánh?


Vua Đa-vít đã phân công nhiệm vụ rất chi tiết cho ba dòng tộc phụ trách canh giữ các cổng đền thờ (I Sử-ký 26:1-11). Việc phân chia này được thực hiện theo cách bắt thăm để biết ai phải canh giữ ở cổng nào. Mỗi gia tộc sẽ được giao một cổng và người của từng gia tộc sẽ thay phiên nhau ở các phiên trực của cổng đó. Vì chỉ có ba dòng tộc phải chịu trách nhiệm về bốn cổng của đền thờ, do đó ông Sê-lê-mia, còn được gọi là Mê-sê-lê-mia (I Sử-ký 9:21; 26:2) được kể là một ban thứ riêng biệt, con của ông là ông Xa-cha-ri cũng được kể là một ban thứ riêng biệt (câu 14) dù họ là người cùng một nhà. Giữa vòng những người được giao canh cửa Đền thờ thì ông Xa-cha-ri nổi bật là “một mưu sĩ thông sáng” (câu 14), tức là một cố vấn khôn ngoan của nhà vua. Có lẽ đối với nhiều người thời đó cũng như ngày nay thì giữ cửa đền thờ là một công việc nhỏ, tầm thường, không cần đòi hỏi trí tuệ. Có thể nhiều người trong chúng ta cũng chỉ muốn được giao những công việc quan trọng, lớn lao trong Hội Thánh chứ không muốn những công việc có vẻ như là nhỏ bé. Thế nhưng ông Xa-cha-ri, một người khôn ngoan, một cố vấn của nhà vua, lại không nghĩ như vậy và sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm có vẻ nhỏ bé này.


Đối với Vua Đa-vít cũng vậy, công việc nào của sự hầu việc Chúa cũng đều quan trọng như nhau. Trước đó, ông đã sắp đặt một cách tỉ mỉ khi phân công chức thầy tế lễ (chương 24) và những người ca hát trong đền thờ (chương 25) thể nào thì giờ đây, ông cũng sắp đặt một cách tỉ mỉ cho việc gác cửa của đền thờ thể ấy. Ngay cả con cháu ông Cô-rê cũng đã ao ước “Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ” (Thi Thiên 84:10). Đối với dòng tộc ông Cô-rê, luôn được ở trong Nhà Chúa và phục vụ Chúa dù trong công tác khiêm nhường nhất cũng là một hạnh phúc lớn lao.


Những Cơ Đốc nhân có sự “thông sáng” bởi sự soi sáng của Đức Thánh Linh cũng sẽ vui lòng nhận lãnh những công việc khiêm nhường nhất để phục vụ Chúa. Được phục vụ bất cứ công tác nào cũng khiến những người yêu mến Chúa như Vua Đa-vít, ông Xa-cha-ri, và con cháu ông Cô-rê cảm thấy hạnh phúc và hữu ích. Nếu đền thờ Chúa ngày xưa không có những người gác cửa thì sẽ hỗn loạn biết bao. Nếu như ngày nay Nhà Chúa không có ai chịu làm những công việc bình thường như quét dọn, xếp ghế, giữ xe v.v… thì Hội Thánh Chúa sẽ ra sao?


Bạn có thấy mình thật sự hạnh phúc khi đang làm những công việc khiêm nhường trong Hội Thánh không?


Lạy Chúa, con muốn cứ phục vụ Ngài mãi không thôi. Xin giúp con làm trọn những công việc Chúa giao dù lớn hay nhỏ. Xin cho con cứ luôn trung tín và vâng lời Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page