top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-29 Chuẩn bị nghi thức tấn phong


 

Câu gốc: “Trong vòng dân Ít-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi cùng các con trai người, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt Ta” (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dạy ông Môi-se phải chuẩn bị của lễ gì để làm nghi thức tấn phong thầy tế lễ? Nghi thức tẩy rửa, mặc áo lễ và xức dầu cho ông A-rôn và các con trai như thế nào? Bản tính nào của Đức Chúa Trời thể hiện rõ nét qua nghi thức này? Đáp ứng của bạn qua bài học này là gì?


Sau khi đã nêu từng tên những người được chọn làm thầy tế lễ (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1) và đền tạm đã dựng xong, ông Môi-se được Chúa truyền lệnh chuẩn bị nghi thức tấn phong chức vụ thầy tế lễ cho ông A-rôn và các con trai người ở nơi cửa hội mạc của Đức Chúa Trời, biệt riêng họ ra thánh để họ phụng sự trước mặt Ngài. Phần của lễ gồm có một con bò tơ đực và hai con chiên đực không tì vít, dùng bột mì thiệt mịn làm các loại bánh không men, toàn bộ được đem đến dâng lên Đức Chúa Trời (câu 2-3). Vì Chúa là thánh và toàn hảo nên của lễ dâng lên Ngài cũng phải toàn hảo, được chọn lựa kỹ càng, những con vật tốt nhất cùng loại bột tốt mịn nhất họ có được. Ngày nay, những của lễ và cách dâng của chúng ta thể hiện lòng tôn kính Chúa của chính mình, đó không phải là con sinh hay bột mịn nhưng chính là thân thể của chúng ta làm của lễ sống và thánh hài lòng Đức Chúa Trời (Rô-ma 12:1). Mỗi chúng ta đã dâng hiến cho Chúa những điều tốt nhất chưa?


Sau đó ông Môi-se đưa ông A-rôn và các con trai ông vào nơi cửa hội mạc rồi lấy nước tẩy rửa cho họ (câu 4). Việc tẩy rửa ở đây là biểu tượng cho sự thanh tẩy trước khi họ đến chầu trước mặt Chúa Thánh. Ông A-rôn và các con của ông không tự tẩy rửa mà phải là ông Môi-se, người được sai phái, đại diện Đức Chúa Trời thực hiện quá trình thanh tẩy. Cũng chính ông Môi-se mặc lễ phục cho các thầy tế lễ, từ áo lót cho đến áo dài của ê-phót, ê-phót, bảng đeo ngực, thắt đai ê-phót, mũ, thẻ thánh, v.v... Cuối cùng là việc xức dầu, biểu tượng cho năng lực và ân tứ Chúa ban cho họ.


Cơ Đốc nhân ngày nay được Chúa chọn lựa để làm thầy tế lễ nhà vua (I Phi-e-rơ 2:9), chúng ta được máu của Chúa Giê-xu thanh tẩy, làm cho vinh quang và ban cho năng lực để có thể đứng trước mặt Chúa và phục sự Ngài. Tất cả điều đó không ai trong chúng ta có thể tự mình làm được nhưng chỉ bởi ân sủng Chúa ban cho chúng ta. Là thầy tế lễ nhà vua, chúng ta hãy hết lòng và trung tín phụng sự Chúa cho đến cuối cùng.


Bạn đã dâng lên Chúa điều gì làm Chúa vui lòng?


Tạ ơn Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá, đổ máu thanh tẩy tội lỗi của con. Tạ ơn Đức Thánh Linh năng quyền luôn ở cùng dạy dỗ, ban năng lực và đội cho con sự vinh quang. Con luôn biết ơn Chúa và hứa nguyện phụng sự trung tín trước mặt Ngài cho đến cuối cùng.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

50 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page