top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-31 Sống Theo Ý Muốn Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng” (câu 3-4).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô “xin và cầu anh em phải... ngày càng tới” có nghĩa gì? Ông dạy các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca phải sống thế nào để đẹp lòng Chúa? Bạn cần gìn giữ đời sống thánh khiết theo ý muốn Đức Chúa Trời như thế nào?


Lo ngại các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca tự mãn với những kết quả thuộc linh của họ nên Sứ đồ Phao-lô tha thiết và dịu dàng nhắc nhở họ những giáo huấn họ đã học nơi ông từ Đức Chúa Giê-xu truyền dạy, ông “xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới” (câu 1). Cụm từ “càng ngày càng tới” có nghĩa là “càng ngày càng tấn tới nhiều hơn, càng tốt hơn.” Đời sống thuộc linh của Cơ Đốc nhân cần phải tăng trưởng không ngừng cho đến ngày gặp Chúa.


Sứ đồ Phao-lô cho biết để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, con dân Chúa tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca phải tuân giữ điều răn của Chúa để hướng đến nếp sống nên thánh. Giữa một xã hội ngoại giáo thời ấy với lối sống buông thả, thậm chí quan hệ tình dục bừa bãi ngay trong đền thờ tà thần lại được xem là hành vi thờ phượng, thì ý muốn của Đức Chúa Trời cho Cơ Đốc nhân là “...phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 3-5). Ông Phao-lô mạnh mẽ kêu gọi mọi tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca là những người đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu phải sống theo ý muốn của Chúa, không rập khuôn theo lối sống của người thế gian. Con cái Chúa phải giữ thân mình thánh sạch và tôn trọng, đừng sống theo bản năng xác thịt, sa vào tình dục phóng đãng, nhưng luôn nhớ mình được Đức Chúa Trời gọi đến sự nên thánh chứ không gọi đến sự ô uế. Ông khẳng định, “Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói, thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban Thánh Linh của Ngài trong anh em” (câu 8). Lời cảnh cáo này giúp các tín hữu Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca cẩn trọng trong nếp sống và quyết sống nên thánh theo ý muốn Đức Chúa Trời.


Ngày nay, sự thánh khiết trong đời sống tình dục ít được đề cao, nhiều người còn cổ xúy và ủng hộ cho việc sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoại tình, ly dị, không coi trọng giá trị của hôn nhân. Vì thế, thật cần thiết để chúng ta nhận thấy trách nhiệm phải sống theo ý muốn của Chúa, giữ thân mình thánh sạch và tôn trọng. Nếu chúng ta khước từ việc đeo đuổi đời sống nên thánh đồng nghĩa chúng ta đang khước từ Đức Chúa Trời là Đấng đã kêu gọi chúng ta đến đời sống nên thánh và đánh mất đi giá trị cao quý của Cơ Đốc nhân.


Bạn có quan tâm giữ gìn đời sống thánh sạch và tôn trọng không?


Lạy Chúa! Giữa thế giới ít đề cao sự thánh khiết trong hôn nhân, xin Chúa ban năng lực để con gìn giữ đời sống thánh sạch và tôn trọng, không nộp mình vào tình dục luông tuồng.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page