top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-03 Hãy Trao Mọi Lo Lắng Cho Chúa


 

Câu gốc: “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ dạy hãy làm hai điều gì khi gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống? Tại sao phải làm hai điều đó? Bạn làm gì để vượt qua những thách thức, lo lắng trong cuộc sống?


Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại Lời Chúa Giê-xu dạy nếu ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên (Lu-ca 14:11; 18:14) vì “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (câu 5b). Từ “hạ mình” trong câu 6 là chấp nhận sự yếu kém, phó thác bản thân và tất cả điều lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời. Làm sao có thể không hạ mình dưới “tay quyền năng” của Chúa khi Ngài đã dùng “tay quyền năng” ấy để làm những việc không ai làm được (Phục-truyền Luật-lệ Ký 3:24; 4:34…). Tay Chúa nắm giữ sinh mạng của con dân Ngài để giải cứu như lời của Vua Đa-vít thưa với Đức Chúa Trời: “Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa; xin giải cứu tôi khỏi tay kẻ thù nghịch, và khỏi tay kẻ bắt bớ tôi” (Thi Thiên 31:15).


Nếu chúng ta nghĩ mình thừa khôn ngoan và tài năng để giải quyết những khó khăn của mình thì chúng ta sẽ không cần giao mọi điều lo lắng cho Chúa. Chúng ta có thể giải quyết được phần nào, nhưng chắc chắn Chúa không hài lòng và không đem lại kết quả tốt nhất vì luôn có những biến cố nằm ngoài khả năng của chúng ta. Đôi khi Chúa chưa giải quyết nan đề của chúng ta ngay, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được ban thưởng vào thời điểm thích hợp vì lòng trung tín của mình. Thời điểm đó là lúc chúng ta hạ mình đủ để nhờ cậy tay quyền năng của Đức Chúa Trời.


Chúa Giê-xu đã dạy đừng lo lắng (Ma-thi-ơ 6:25-34; Lu-ca 12:22-32). Lo lắng vừa là cá tính của người hay lo vừa cho thấy người đó ít đức tin (Lu-ca 12:25, 28). Lời Chúa phán: “Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!” (Ma-thi-ơ 6:30). Lý do Chúa Giê-xu dạy đừng lo lắng là vì “Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác?” (Lu-ca 12:25-26). Cuộc sống chúng ta không tránh khỏi những thách thức, lo lắng do hoàn cảnh sống đem lại. Bí quyết vượt qua thách thức là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa vì Ngài luôn muốn chăm sóc con dân Ngài! Hãy trao mọi khó khăn, mọi nỗi lo cho Chúa và tiếp tục sống tin cậy, bình an. Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những thách thức trong thời điểm của Ngài. Hãy nhớ rằng Chúa sẽ không lo cho chúng ta nếu chúng ta không trao mọi lo lắng cho Chúa!


Bạn có trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường lo lắng, và cho rằng tài năng, của cải có thể giải quyết nan đề của con. Xin cho con trao mọi điều lo lắng cho Cha vì tay quyền năng của Ngài luôn chăm sóc con theo kế hoạch tốt nhất của Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page