top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-08 Bền lòng cầu nguyện


 

Câu gốc: “Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay” (I Sa-mu-ên 12:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne đã giải quyết nan đề của bà ra sao? Ông Sa-mu-ên đã phục sự Chúa như thế nào? Bạn học được gì từ tinh thần kỷ luật cầu nguyện và cầu thay của bà An-ne và ông Sa-mu-ên?


Ông Sa-mu-ên là người Lê-vi. Mẹ ông, bà An-ne vốn son sẻ, bà khẩn thiết cầu xin Chúa cho bà có con. Bà hứa nguyện nếu Chúa nhậm lời, bà sẽ dâng con trẻ làm người Na-xi-rê để con bà trọn đời phục vụ Ngài (câu 10-11). Chúa thương xót cho bà có thai và sinh được một con trai, đặt tên là Sa-mu-ên nghĩa là “Chúa nhậm lời.” Bà An-ne giữ lời hứa nguyện, lúc ông Sa-mu-ên còn rất trẻ, bà dẫn con đến đền thờ, giao cho Thầy Tế lễ Hê-li để đứa trẻ chịu huấn luyện và tập tành phục vụ Chúa. Ông Sa-mu-ên đã được Chúa dùng để phục sự Ngài suốt cuộc đời trong vai trò thầy tế lễ, tiên tri và quan xét. Khi vua đầu tiên là ông Sau-lơ lên ngôi, ông Sa-mu-ên đã nói với người Ít-ra-ên trong bài giảng cuối cùng rằng: “Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay” (I Sa-mu-ên 12:23).


Hai mẹ con bà An-ne và ông Sa-mu-ên đã nêu gương kỷ luật tâm linh bền lòng cầu nguyện rất đáng trân trọng. Những năm tháng son sẻ, bà An-ne không ngớt bị sự tấn công tinh thần, không những của xã hội bên ngoài mà còn cả người nhà của mình là bà Phê-ni-na. Nhưng bà chỉ giải quyết nan đề của bà bằng nước mắt, khẩn nguyện và bền lòng khẩn nguyện, “An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. …nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 10, 12). Ông Sa-mu-ên phục vụ Chúa trong thời kỳ các quan xét là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử tuyển dân, “ai nấy làm theo ý mình lấy làm phải” (Các Quan Xét 21:25b). Về mặt thuộc linh thì đạo đức suy đồi, Thầy tế lễ Hê-li nhu nhược, hai con trai thầy tế lễ băng hoại, dâm ô. Nhưng ông Sa-mu-ên vẫn bền lòng cầu nguyện và tận tâm phục vụ Chúa. Đến khi từ giã chức quan xét để trao quyền cho vị vua mới là Vua Sau-lơ, ông Sa-mu-ên vẫn không quên trách nhiệm cầu thay của mình, ông nói một câu cho thấy tinh thần kỷ luật và bền lòng cầu nguyện thật đáng quý của ông. Ông khẳng định với dân Chúa rằng dù không còn làm quan xét nhưng ông vẫn không quên cầu nguyện cho họ. Và ông xem việc lơ là không cầu thay cho dân Chúa là đắc tội với Đức Giê-hô-va. “Còn tôi cũng không phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ngưng cầu nguyện cho anh em” (I Sa-mu-ên 12:23a BTTHĐ).


Tinh thần kỷ luật cầu nguyện và cầu thay của bà An-ne và ông Sa-mu-ên cho chúng ta một gương tốt trong đời sống cầu nguyện. Đây là tinh thần phải có của mỗi Cơ Đốc nhân dù sống trong hoàn cảnh nào.


Bạn có lơ là trong sự cầu nguyện và cầu thay không?


Lạy Chúa, xin giúp con theo gương bà An-ne và ông Sa-mu-ên, giữ kỷ luật tâm linh, bền lòng trong sự cầu nguyện và cầu thay, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page