top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-10 Tình yêu thu hút


 

Câu gốc: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (Giăng 13:35).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ Đốc nhân nên bắt chước Chúa? Ông còn kêu gọi chúng ta làm gì? Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta có sức thu hút ra sao? Bạn sống thế nào để tình yêu của bạn thu hút người khác?


Sứ đồ Phao-lô khuyên con cái Chúa “hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời” vì chính Ngài là tấm gương, là khuôn mẫu về mọi điều để chúng ta noi theo. Nhưng điều nổi bật và quan trọng hơn hết mà chúng ta cần gắng sức để bắt chước Chúa, đó là thể hiện tình yêu thương. Chính Ngài đã thể hiện tình yêu dành cho nhân loại qua việc hy sinh Con Một của Ngài chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con người (Rô-ma 5:8). Không một tình yêu nào có thể so sánh với tình yêu của Chúa dành cho chúng ta (Giăng 15:13). Vì thế, chúng ta hãy học theo gương tình yêu ấy mà sống vì tha nhân.


Tiếp theo, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Cơ Đốc nhân “hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta.” Tình yêu lớn lao của Chúa đã thể hiện khi Ngài xả thân vì chúng ta như một của lễ tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời (câu 2). Chính “thức hương” của tình yêu ấy đã lan tỏa và thu hút rất nhiều người. Tình yêu ấy thu hút vô số người tội lỗi, xấu xa sẵn sàng quay đầu để được biến đổi hoàn toàn. Tình yêu ấy cũng thu hút biết bao người từ bỏ mọi sự sẵn sàng bước đi theo Chúa để thực thi mệnh lệnh Ngài giao. Tình yêu ấy thu hút nhiều đầy tớ Chúa sẵn lòng hy sinh mạng sống cho Danh Chúa. Tình yêu ấy càng có sức thu hút mãnh liệt hơn khi chúng ta kinh nghiệm và bước đi theo Ngài trong tình yêu thương.


“Bước đi trong tình yêu” là noi theo gương yêu thương tuyệt vời của Cứu Chúa Giê-xu để sẵn sàng hy sinh và phục vụ người khác. Tình yêu là nền tảng và là yếu tố căn bản cho đời sống Cơ Đốc nhân. Nếu con cái Chúa bước đi trong sự yêu thương thì sẽ luôn vâng lời Chúa và không làm tổn thương người khác, mà ngược lại còn giúp người khác kinh nghiệm được tình yêu của Chúa nữa. Đức Thánh Linh đặt để tình yêu trong lòng chúng ta (Ga-la-ti 5:22) để chúng ta có thể yêu người lân cận mình (Rô-ma 13:8).


Xin Chúa cho mỗi chúng ta tiếp tục cố gắng hết sức “bước đi trong sự yêu thương” mỗi ngày để cuộc đời chúng ta có sức hấp dẫn thu hút được nhiều người đến với Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được niềm vui và phước hạnh hơn khi sống vâng phục Chúa và yêu thương người lân cận mình, bày tỏ đức tin, sẵn sàng hy sinh, rộng rãi ban cho, và luôn luôn biết ơn. Hãy sống mỗi ngày với một tình yêu thu hút theo gương Đức Chúa Trời yêu thương của chúng ta.


Những người lân cận bạn có bị thu hút trước tình yêu hy sinh bạn dành cho họ không?


Lạy Chúa, xin thêm sức cho con để con luôn bắt chước Ngài và bước đi trong sự yêu thương, bày tỏ tình yêu hy sinh đối với người khác để có thể thu hút họ đến với Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page