top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-12 Người khôn ngoan thương mến linh hồn


 

Câu gốc: “Ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình; Còn ai giữ lấy sự thông sáng tìm được phước hạnh” (Châm-ngôn 19 :8).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con về mối liên kết giữa sự khôn ngoan và linh hồn ra sao? Điều quý nhất người khôn ngoan nhận được là gì? Làm thế nào để có được sự khôn ngoan của Chúa? Bạn làm gì để bày tỏ bạn là người thương mến linh hồn mình?


Trong Châm Ngôn, Vua Sa-lô-môn nhiều lần nêu lên mối liên hệ mật thiết giữa sự khôn ngoan và linh hồn. Bắt đầu dạy về sự khôn ngoan, ông cho biết phương cách để có sự khôn ngoan: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (Châm-ngôn 1:7). Rồi ông xác quyết: “Ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình” (Châm-ngôn 19:8). Ngược lại, “Ai khước từ lời khuyên dạy là khinh bỉ linh hồn mình, Nhưng ai nghe lời quở trách đạt được sự thông sáng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy điều khôn ngoan” (Châm-ngôn 15:32-33a BTTHĐ). Và trong Châm-ngôn 19:16, ông cũng dạy: “Ai gìn giữ điều răn, gìn giữ lấy linh hồn mình.” Như vậy, muốn có được sự khôn ngoan thật, con người phải biết kính sợ Chúa và vâng theo Lời Chúa dạy.


Lời Chúa ban cho con người sự thông sáng để nhận biết Chúa, tìm được phước hạnh, và quan trọng nhất là nhận được khôn ngoan Chúa ban để được cứu rỗi linh hồn. Từ “thương mến” trong cụm từ “thương mến linh hồn” không có nghĩa là yêu mến bình thường nhưng trong nguyên văn có nghĩa là khao khát một điều gì đó mãnh liệt đến nỗi người ấy hết lòng cố gắng để đạt được điều đó. Như vậy, cụm từ này được hiểu là hết lòng dùng sự khôn ngoan Chúa cho mình để nhận biết phương cách và nhận được sự cứu rỗi linh hồn. Sứ đồ Phao-lô dạy người con tinh thần của mình là ông Ti-mô-thê rằng: “và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15). Đọc và học Kinh Thánh là điều vô cùng cần thiết để nhận được sự khôn ngoan từ Chúa. Và điều quan trọng hơn hết là nhờ sự khôn ngoan Chúa ban, con người biết Chúa và được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Hiểu được mối liên hệ khôn ngoan với linh hồn, xin Chúa cho chúng ta siêng năng học hỏi Lời Chúa để có sự khôn ngoan, nhận biết tội lỗi, ăn năn, và tin vào sự hy sinh trên thập tự giá của Chúa Giê-xu để linh hồn được cứu. “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Chúng ta phải biết thương mến linh hồn mình, hướng trọn đời mình đến với sự sống vĩnh cửu, và cũng phải biết thương mến linh hồn của những người đang từng bước đi vào sự hư mất đời đời để giới thiệu ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu cho nhiều người.


Bạn có ưu tiên lo cho linh hồn mình chưa?


Cảm tạ Chúa đã ban Lời Ngài để dạy dỗ con. Xin giúp con vâng giữ Lời Chúa, sống khôn ngoan theo đường lối Ngài và dốc tâm hướng đến sự cứu rỗi linh hồn cho con và mọi người.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page