top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-13 Nguyên tắc lãnh đạo


Châm-ngôn 14:28-35

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Sự công bình làm cho nước cao trọng; song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc” (câu 34).


Câu hỏi suy ngẫm: Những nguyên tắc lãnh đạo nào thấy được trong các câu Châm-ngôn hôm nay? Những nguyên tắc này áp dụng cho ngày nay thế nào? Bạn cần hướng dẫn cho thế hệ con cháu điều gì để trở nên những người lãnh đạo hữu ích?


Vua Sa-lô-môn là vị vua được Đức Chúa Trời ban cho khôn ngoan không ai sánh bằng (I Các Vua 3:12). Ông không những dạy con cách sống công chính theo tiêu chuẩn của Chúa, nhưng cũng dạy con những nguyên tắc để trở nên người lãnh đạo đẹp ý Chúa. Qua những câu Châm-ngôn hôm nay, bên cạnh sự kính sợ Chúa (câu 26-27), con cần phải học những nguyên tắc lãnh đạo. Thứ nhất, người lãnh đạo phải yêu dân, nhận biết tầm quan trọng của dân (câu 28). Dân số càng đông, đời sống càng thịnh vượng thì danh tiếng, sự vinh quang của con càng gia tăng. Nhưng chính quyền suy vì khi dân số giảm dần. Thứ hai, người lãnh đạo phải chậm giận, giữ lòng bình tịnh, thanh thản (câu 29-30). Khi giận thì mất khôn, và mất khôn là nguyên nhân dẫn đến thất bại vì quyết định sai trật. Thứ ba, người lãnh đạo phải có lòng nhân từ (câu 31). Sự thương xót người bần cùng được so sánh với sự tôn trọng Đức Chúa Trời. Qua sự lãnh đạo của con, toàn dân nhận biết một Thiên Chúa nhân từ, yêu thương. Thứ tư, con phải bày tỏ sự khôn ngoan của người lãnh đạo qua các chính sách, sự phán xét công bình, thưởng phạt công minh (câu 32-35). Người công chính cần được ban thưởng, người phạm tội phải chịu hình phạt, như vậy mới là một minh quân.


Những nguyên tắc Chúa dạy cho người lãnh đạo luôn là những bài học vô giá qua mọi thời đại. “Sự công bình làm cho nước cao trọng; song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc” (câu 34). Không vì người Ít-ra-ên là tuyển dân của Chúa mà Ngài thiên vị, khi họ làm điều sai trái, tội lỗi, họ cũng bị đoán phạt như tất cả dân tộc khác. Trước mặt Đấng Công Bình không ai có thể tránh khỏi hình phạt khi cứ sống trong tội lỗi, nghịch lại mệnh lệnh của Chúa (A-mốt 1-2; Rô-ma 1:18-32).


“Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người” (Thi-thiên 33:12-13). Người lãnh đạo cần phải biết “trên có Trời,” không thể một tay che Trời. Mỗi chúng ta phải sống vâng phục và làm vui lòng Đức Chúa Trời. Là người lãnh đạo, cách hành xử của chúng ta phải đem lại niềm vui, phước hạnh cho người mình chăm sóc. Là người làm cha mẹ, chúng ta không chỉ nuôi con, nhưng cũng phải dạy con tin kính Chúa và dạy con nguyên tắc lãnh đạo của Chúa để gây dựng gia đình vững mạnh, Hội Thánh phát triển, và đất nước giàu mạnh.


Sau khi học về những nguyên tắc lãnh đạo qua bài học hôm nay, có điều gì bạn cần thay đổi?


Tạ ơn Chúa vì bài học về sự lãnh đạo vô giá Ngài đã dạy con. Cầu xin Chúa giúp con, con cháu con trở nên những người lãnh đạo khôn ngoan, chính trực để gây dựng gia đình, cộng đồng vững mạnh, và làm sáng Danh Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page