top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-16 Điều ao ước được đáp ứng


 

Câu gốc: “…Ngài bèn phán rằng: Hai ngươi tin Ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được” (Ma-thi-ơ 9:28b).


Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu rời nhà người cai nhà hội có những ai đã theo Ngài? Họ ao ước và kêu xin với Chúa điều gì? Tại sao Chúa chờ vào nhà rồi mới trả lời người khiếm thị? Đức tin của hai người khiếm thị này thế nào? Kết quả ra sao? Bạn học được bài học nào qua câu chuyện này?


Sau khi rời nhà người cai nhà hội, có hai người khiếm thị đi theo Chúa để kêu xin với Ngài. Từ ngữ “kêu” có nghĩa là “kêu lớn tiếng,” “kêu thống thiết.” Hai người khiếm thị không thấy Chúa nhưng họ muốn Chúa thấy mình nên đã cố hết sức kêu gào, họ tin rằng Chúa Giê-xu là hy vọng duy nhất có thể giúp họ. Tuy mắt không thấy nhưng cách hai người khiếm thị này kêu xin cho thấy họ có nhận định đúng và thái độ đúng. Họ kêu xin, “Hỡi con cháu Vua Đa-vít,” cho thấy họ thừa nhận Ngài là Đấng Mết-si-a (Giê-rê-mi 23:5). Họ kêu lên “xin thương chúng tôi cùng!” cho thấy họ biết mình không xứng đáng, dù vậy họ vẫn ao ước Chúa sẽ bày tỏ ân sủng trên đời sống mình.


Chúa Giê-xu không trả lời và để hai người khiếm thị cứ theo Ngài kêu cầu, mục đích thử thách đức tin của họ. Khi về đến nhà, một nơi riêng tư chỉ có Chúa và môn đệ Ngài, hai người khiếm thị này cũng theo Ngài vào nhà, bày tỏ sự kiên trì đến cùng của họ. Trong chỗ riêng tư đó Ngài hỏi họ một câu rất riêng tư: “Hai ngươi tin Ta làm được điều hai ngươi ao ước sao?” Chúa muốn họ thật sự xác định điều mình ao ước và đặt đức tin tuyệt đối nơi Ngài. Hai người khiếm thị đã bày tỏ đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, “Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được.”


Chúa Giê-xu rờ mắt hai người mù và công bố “Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy” (câu 29b BTTHĐ). Bởi đức tin của họ và quyền năng của Chúa, mắt họ liền được sáng. Điều này cho thấy không chỉ mắt thuộc thể của họ được mở nhưng họ cũng nhận được sự khai sáng cho tâm linh bởi đức tin của mình. Dù Chúa Giê-xu cấm không cho họ nói với ai phép lạ này, nhưng với niềm vui vỡ òa họ không thể nín lặng, vừa rời khỏi nhà họ đã đồn Danh Ngài ra trong khắp vùng đất đó.


Chúa Giê-xu đã ban cho hai người khiếm thị vượt quá điều họ ao ước. Đôi lúc chúng ta không hài lòng về những gì Chúa ban vì nghĩ Ngài không thực hiện những điều chúng ta muốn. Cần nhớ Đấng yêu thương và khôn ngoan luôn ban cho điều chúng ta “cần” chứ không phải điều chúng ta “muốn.” Và cũng hãy nhớ rằng sự cứu chuộc khỏi tội lỗi và sự khai sáng thuộc linh là món quà vô giá Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy tích cực rao truyền Danh Ngài ra để nhiều người cũng được chữa lành tâm linh như chúng ta.


Bạn có biết ơn Chúa đã chữa lành tâm linh cho mình và nôn nả rao truyền Danh Chúa cho mọi người không?


Cảm tạ Chúa, nếu Ngài không chữa lành thì con vẫn đang trong tình trạng đui mù thuộc linh. Xin cho con luôn biết ơn Chúa, vững vàng trong đức tin để sống cuộc đời làm sáng Danh Ngài, giới thiệu Chúa cho nhiều người được biết.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

65 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page