top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-18 Người Chúa chọn


 

Câu gốc: “…con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, là Ghê-đa-lia, tức người mà vua Ba-by-lôn đã lập làm tổng đốc các thành Giu-đa” (câu 5b).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Nê-bu-cát-nết-sa bổ nhiệm ông Ghê-đa-lia làm gì? Vì sao vua Ba-by-lôn chọn ông? Ngày nay Chúa chọn người phục vụ Ngài như thế nào? Bạn làm gì khi biết Chúa chọn mình?


Sau khi những người dân sống tại Giê-ru-sa-lem và Giu-đa bị bắt làm phu tù tại Ba-by-lôn, thì trong xứ Giu-đa vẫn còn sót lại những người dân nghèo khổ. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã bổ nhiệm ông Ghê-đa-lia, con trai ông A-hi-cam, cháu của ông Sa-phan làm tổng đốc trong xứ. Nhiệm vụ của ông là quản lý những người còn lại, bao gồm “những đàn ông, đàn bà, trẻ con, cùng những kẻ rất nghèo khó trong đất, chưa bị đem qua Ba-by-lôn làm phu tù” (câu 7). Nghe tin vua Ba-by-lôn đã lập ông Ghê-đa-lia làm tổng đốc, những viên chỉ huy và quân sĩ Giu-đa dưới quyền ở các địa phương đều đến gặp ông tại Mích-ba, không những thế còn có những người Do Thái đã tản mác ở Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm và khắp các nước khác đồng trở về xứ (câu 11-12) . Ông Ghê-đa-lia khuyên mọi người đừng ngại việc phải làm tôi cho người Canh-đê, hãy cứ ở lại trong xứ và thuận phục trong giai đoạn này thì sẽ được an cư lạc nghiệp. Riêng ông sẽ ở tại Mích-ba để đại diện họ trước mặt người Canh-đê, trách nhiệm của họ là cứ yên tâm canh tác. Năm ấy Đức Chúa Trời cho mùa thu hoạch nho cùng các nông sản khác đều nhiều vô số (câu 12b). Có thể nói đây là dấu hiệu rõ ràng về thành quả trong chức vụ ông Ghê-đa-lia nhận lãnh.


Chúng ta có thể nghĩ rằng vì ông Ghê-đa-lia là người tài giỏi và vừa lòng vua Ba-by-lôn nên được vua tín nhiệm. Hoặc vì ông có một người cha kính sợ Chúa là ông A-hi-cam, người đã cứu Tiên tri Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 26:24) nên ông được Chúa chọn. Nhưng trong thực tế, Chúa chọn ai là tùy theo ý muốn Ngài (Mác 2:13-17) và vì Chúa muốn dùng người Ngài chọn để phục vụ cho mục đích của Ngài (Công-vụ Các Sứ-đồ 9:15-16). Dĩ nhiên khi vua Ba-by-lôn chọn bổ nhiệm chức tổng đốc, vua cũng có những tiêu chuẩn riêng, nhưng vượt lên trên những tính toán của con người là quyền tể trị của Đức Chúa Trời. “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm-ngôn 21:1).


Ngày nay, Chúa cũng tiếp tục chọn nhiều người để gánh vác công việc Nhà Chúa, có người Chúa chọn để dâng trọn cuộc đời làm mục sư, truyền đạo, giáo sĩ, có người Chúa chọn phục vụ trong các lãnh vực khác nhau để tất cả đều cùng nhau góp phần gây dựng phát triển Hội Thánh địa phương. Đừng ai tưởng rằng tôi chọn Chúa mà phải nhớ Chúa đã chọn tôi. Cũng đừng ai kiêu ngạo nghĩ rằng Chúa chọn tôi vì tôi có khả năng đặc biệt hoặc thành tích hơn người nhưng phải thấy ơn Ngài dành cho tôi là người bất toàn để có thể biết ơn Chúa và khiêm nhường phục vụ tốt hơn.


Bạn có biết ơn Chúa vì Ngài đã vui lòng chọn bạn để phục vụ Ngài không?


Lạy Chúa, con nhận biết ân sủng lớn lao Ngài dành cho con, Ngài đã vui lòng chọn con để biến đổi cuộc đời con trở nên người phục vụ Chúa. Xin giúp con luôn sống theo Lời Chúa dạy để cuộc đời con đem lại ích lợi cho nhiều người.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page