top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-23 Đức Giê-hô-va đã thấy


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho Ta đừng thấy chăng? Đức Giê-hô-va phán: Há chẳng phải Ta đầy dẫy các tầng trời và đất sao?” (Giê-rê-mi 23:24).


Câu hỏi suy ngẫm: Những lời tiên tri trong phân đoạn Kinh Thánh này dành cho những ai? Những việc làm của họ được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả ra sao? Đức Giê-hô-va thấy điều gì khi họ đến trong đền thờ của Chúa? Đức Giê-hô-va thấy gì nơi đời sống của bạn?


Sách Giê-rê-mi chương 23 là những lời định tội của Đức Giê-hô-va dành cho những người chăn bất trung và tiên tri giả. Cụm từ “Ta thấy,” “Ta đã thấy” được lặp lại trước những câu liệt kê về tội ác của tiên tri giả cho biết Ngài đã thấy tất cả. Đức Giê-hô-va không chỉ thấy những tiên tri ở Sa-ma-ri đã nhân danh thần

Ba-anh nói những lời tiên tri điên rồ làm cho dân của Chúa lầm lạc (câu 13), mà Ngài còn thấy cả những tiên tri ở Giê-ru-sa-lem làm sự gớm ghiếc, không giúp cho người có tội ăn năn mà còn “tăng cường sức mạnh cho tay kẻ dữ” (câu 14 BTTHĐ). Chính vì thế, Đức Giê-hô-va đã phán rằng sự tà dâm thuộc linh không chỉ ở một nơi hay vài nơi mà đầy dẫy cả đất (câu 10). Tệ hại hơn là khi họ không chỉ làm điều gian ác trong cuộc sống thường ngày tại gia đình, ngoài xã hội… nhưng ngay cả khi họ đến trong đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời thì Ngài vẫn thấy họ thể hiện điều gian ác (câu 11). Họ tưởng rằng mình có thể che đậy sự gian ác qua những hoạt động tôn giáo nhưng Đức Giê-hô-va đã tuyên phán rõ ràng rằng không ai có thể giấu mình trong các nơi kín mà Ngài không nhìn thấy, vì Đức Giê-hô-va hiện hữu khắp mọi nơi (câu 24).


Những điều gian dối mà những tiên tri giả thực hiện đã che mắt được hầu như toàn thể tuyển dân Ít-ra-ên, dẫn đến nhiều hậu quả đau xót: người sống cong quẹo không biết đường ngay nẻo thẳng để ăn năn quay đầu mà càng lún sâu trong đường lầm lạc. Dù vậy, chính Đức Giê-hô-va đã thấy mọi việc trong mọi nơi dù là nơi kín đáo nhất theo suy nghĩ của con người. Người ta có thể qua mặt con người để suy nghĩ, nói năng hay hành động những điều gian dối, sai trật nhưng Đức Chúa Trời Toàn Tri vẫn thấy hết mọi sự.


Ngày nay, chúng ta có thể đến nhà thờ với một bề ngoài của một người ngoan đạo, thực hiện đầy đủ những lễ nghi tôn giáo để che giấu những điều tội lỗi bên trong, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả. Câu hỏi của Đức Giê-hô-va “Có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho Ta đừng thấy chăng?” (câu 24a) chính là lời chất vấn và là lời cảnh tỉnh để nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ rằng dù chúng ta ở đâu, đang làm gì thì Ngài cũng đều nhìn thấy.


Đức Chúa Trời đang nhìn thấy điều gì nơi bạn khi bạn ở tại nhà và cả khi bạn đến trong đền thờ của Ngài?


Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Tri, Toàn Tại! Con tạ ơn Chúa vì Lời Ngài nhắc nhở con biết rằng Ngài đang ở khắp mọi nơi, nhìn thấy mọi việc con làm, xin giúp con cẩn trọng gìn giữ đời sống trong sạch theo điều răn Chúa, và kịp thời ăn năn không giấu tội lỗi để được Chúa thương xót.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page