top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-23 Chớ lấy nghe làm đủ


 

Câu gốc: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước đề nghị của Vua A-háp, Vua Giô-sa-phát đã quyết định thế nào? Thái độ không làm đúng với Lời Chúa của ba nhân vật trong phân đoạn Kinh Thánh này là gì? Bạn học được bài học nào từ Vua Giô-sa-phát?


Dù đã hứa với Vua A-háp “tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến” nhưng Vua Giô-sa-phát cũng muốn tìm biết ý Chúa có nên đi đánh trận hay không. Ông nói với Vua A-háp, “Tôi xin vua hãy cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã.” Vua A-háp liền triệu tập bốn trăm tiên tri riêng của vua để tham vấn. Họ đồng thanh đáp, “Hãy đi lên; Đức Chúa Trời sẽ phó nó vào tay vua.”


Vì tin rằng nếu được Đức Chúa Trời giúp sức thì sẽ chiến thắng nên các vua thường cầu vấn ý Chúa trước khi ra trận. Vua A-háp nghe lời Vua Giô-sa-phát, triệu tập các tiên tri để hỏi ý kiến, thế nhưng cách trả lời của họ đã khiến cho Vua Giô-sa-phát nghi ngờ và ông yêu cầu tìm một tiên tri khác của Đức Giê-hô-va để hỏi. Kinh Thánh không cho biết vì sao Vua Giô-sa-phát nghi ngờ, có thể vì ông quá biết rõ bản chất những tiên tri của Vua A-háp là gió chiều nào ngã theo chiều ấy. Họ chỉ muốn được hưởng lợi khi nói đúng ý vua thay vì ý Chúa.


Chúng ta thấy có ba thái độ không đi đúng với Lời Chúa của ba nhân vật trong phân đoạn Kinh Thánh này: Thứ nhất, các tiên tri, thay vì lắng nghe Lời của Chúa và nói ra đúng ý Chúa, họ lại lắng nghe giọng điệu của Vua A-háp và nói theo ý của vua. Họ không thực sự là tiên tri của Đức Giê-hô-va vì đã bẻ cong Lời Chúa để được lợi lộc cho mình. Thứ hai, Vua A-háp thay vì nghe Lời của Chúa, ông lại chỉ muốn nghe những lời hợp với ý mình. Thứ ba, Vua Giô-sa-phát, có vẻ khá hơn một chút, muốn tìm biết ý Chúa, nhưng lại không làm theo ý Chúa mà lại làm theo ý mình. Dù biết Chúa không cho phép đi đánh trận này nhưng ông vẫn cùng Vua A-háp ra trận do sợ làm tổn hại mối bang giao với Vua A-háp (II Sử-ký 18:28). Thật ra, Vua Giô-sa-phát đã quyết định sẽ cùng Vua A-háp đi chinh chiến rồi sau đó mới cầu vấn ý Chúa. Lẽ ra ông phải cầu vấn ý Chúa trước khi quyết định hứa sẽ đi đánh trận. Hậu quả là ông đã thất bại thảm hại trong trận chiến này (II Sử-ký 18:31-34).


Chúng ta phải giống Vua Giô-sa-phát trong phương diện luôn tìm kiếm ý Chúa trước mọi quyết định của đời sống mình. Nhưng chúng ta phải khác với Vua Giô-sa-phát qua việc tìm kiếm ý Chúa để làm theo chứ không phải để cho biết rồi thôi, cuối cùng lại làm theo ý mình. Lời Chúa dạy, “Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22), và kết quả cho những ai làm theo Lời dạy của Đức Chúa Trời là “được phước trong công việc mình” (Gia-cơ 1:25 BTTHĐ).


Thái độ của bạn đối với Lời Chúa ra sao? Bạn thấy mình giống ai trong câu chuyện này?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho con Lời Ngài. Nguyện xin Chúa cho con biết tìm kiếm ý Chúa qua việc học Lời Ngài, tương giao với Ngài, không lấy nghe làm đủ mà sẵn sàng từ bỏ ý riêng để làm theo Lời Chúa dạy.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page