top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

02-24 Một mình nhưng không một mình


 

Câu gốc: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ Các Sứ-đồ 5:29).


Câu hỏi suy ngẫm: Đứng trước uy quyền và đám đông nói ngược lại với mình, Tiên tri Mi-chê đã có quyết định thế nào? Kết quả ra sao? Bạn được khích lệ thế nào qua gương của Tiên tri Mi-chê?


Vì Vua Giô-sa-phát muốn hỏi ý thêm một tiên tri để biết chắc có nên đi đánh Ra-mốt không, Vua A-háp buộc lòng phải sai sứ giả đi “đòi Mi-chê,… đến lập tức” (câu 8). Sứ giả này khuyên Tiên tri Mi-chê hãy nói điều lành giống các tiên tri kia nhưng ông trả lời sẽ chỉ nói điều Chúa phán.


Tại đây chúng ta thấy một khung cảnh đầy uy quyền khi hai vị vua mặc triều phục ngồi trên ngai, trước mặt họ là bốn trăm tiên tri của Vua A-háp đều nói tiên tri rằng vua sẽ thắng. Khi thấy Tiên tri Mi-chê, Vua A-háp vội hỏi “chúng ta có nên hãm đánh Ra-mốt…?” Tiên tri Mi-chê nói hãy đi đánh vì vua sẽ thắng. Thật ra, Tiên tri Mi-chê không nói Chúa phán như vậy, ông chỉ lặp lại câu trả lời của các tiên tri kia để nhạo báng mà thôi. Vua A-háp biết nên đã quở trách và yêu cầu ông phải nói thật. Tiên tri Mi-chê nói, “Đức Giê-hô-va đã phán sẽ giáng họa trên vua” (câu 22b). Vì can đảm nói sự thật nên ông bị ông Sê-đê-kia, tiên tri của Vua A-háp, vả vào mặt. Vua A-háp còn ra lệnh bỏ tù ông, chỉ cho ăn bánh và uống nước cầm hơi.


Đứng trước một đám đông mà ai cũng muốn bày tỏ quyền lực như trường hợp của Tiên tri Mi-chê, người ta thường cảm thấy sợ hãi và dễ bị áp lực làm theo số đông. Nhưng dù bị đe dọa, dù chỉ có một mình trước cuộc đấu tranh này, trong khi bên kia có đến bốn trăm người nói ngược lại với mình, và một vị vua cực kỳ gian ác đang ngồi trên ngai sẵn sàng trừng phạt mình, Tiên tri Mi-chê vẫn ý thức “Một mình nhưng không một mình” vì được Đức Chúa Trời ở cùng. Ông không hề sợ hãi, chấp nhận sự bức hại vì biết rằng chỉ có Chúa mới là Quan Án thật sự, đang ngồi trên ngai của Ngài để đoán xét.


Có đôi lúc chúng ta cũng ở trong hoàn cảnh phải nói sự thật, nói ra ý muốn của Chúa mà không ai muốn nghe và chúng ta chỉ có một mình còn những người chống đối, muốn bức hại mình lại rất đông. Hoặc khi chúng ta rao giảng Phúc Âm nhưng có nhiều người không muốn nghe Lời Chúa. Những người này không muốn chúng ta nói ra điều Chúa Giê-xu đã phán dạy chúng ta phải nói, đó là giảng Tin Lành cho mọi người (Mác 16:15). Noi gương Tiên tri Mi-chê, chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận mọi bức hại vì “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta” (Công-vụ Các Sứ-đồ 5:29). Và điều khích lệ lớn cho chúng ta là biết rằng mình không cô đơn mà luôn được Chúa ở cùng trong mọi hoàn cảnh.


Bạn có can đảm nói ra Lời Chúa, ý Chúa dù phải chịu chống đối và bức hại không?


Lạy Chúa, trước những áp lực của thế gian và sự chống đối, xin cho con có đủ đức tin và can đảm nói ra điều Chúa muốn con nói để đưa người khác đến với sự ăn năn, tin nhận Chúa, và linh hồn được cứu.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page