top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-03 Rèn luyện nếp sống Cơ Đốc - phần 2


 

Câu gốc: “...cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích phải hướng đến trong sự rèn luyện nếp sống Cơ Đốc là gì? Bằng cách nào Cơ Đốc nhân sẽ trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ?


Trong thư Ê-phê-sô 4:13, Sứ đồ Phao-lô cho thấy Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài nhận biết mục đích cuối cùng phải hướng đến trong quá trình đầu tư và rèn luyện nếp sống Cơ Đốc, đó là cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Cứu Thế. Dĩ nhiên trong cõi đời này chúng ta vẫn còn sống với con người xác thịt nên không bao giờ có thể hoàn toàn đạt được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Cứu Thế được.


Bằng cách nào Cơ Đốc nhân có thể trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ? Điều Chúa dạy ở đây là nếp sống Cơ Đốc phải luôn được rèn luyện để tăng trưởng và trở thành một Cơ Đốc nhân trưởng thành thuộc linh, mỗi ngày giống Chúa hơn để trong ngày cuối cùng chúng ta sẽ đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. Khi dạy về đời sống mới trong Đấng Cứu Thế, Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Cô-lô-se 3:9-10: “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” Một người có nếp sống “đang đổi ra mới” là người đã có sự đổi mới diễn ra trong quá khứ, sự đổi mới ấy vẫn đang tiếp diễn trong hiện tại, và sẽ còn tiếp tục đổi mới trong tương lai. Cơ Đốc nhân chỉ có thể đạt đến tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ khi đời sống cứ đổi mới từng ngày. Mỗi ngày một chút, tốc độ và mức độ đổi mới mỗi người sẽ khác nhau, không ai giống ai, người nhanh, người chậm, nhưng điều Chúa muốn là tất cả chúng ta phải liên tục đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc, rèn luyện tâm linh để được đổi mới mỗi ngày.


Điều quan trọng cần ghi khắc, ấy là “đừng làm theo đời này” (Rô-ma 12:2), nhưng Đấng Christ phải là mẫu mực để chúng ta đổi mới. Phải nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin (Hê-bơ-rơ 12:2) để bước tới trên linh trình theo Chúa. Chúng ta cần đầu tư và rèn luyện nếp sống Cơ Đốc mỗi ngày với mục đích nhắm tới là ngày cuối cùng chúng ta sẽ “nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.” Học hỏi Lời Chúa và giữ mối tương giao với Ngài, qua đó, Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trong nếp sống Cơ Đốc.


Nếp sống của bạn có đang đổi mới từng ngày không?


Lạy Chúa, xin cho con không làm theo đời này nhưng luôn nhìn xem Chúa là cội rễ cuối cùng của đức tin để con giữ nếp sống con theo Lời Chúa dạy hầu cho ngày cuối cùng đạt được tầm vóc đầy trọn của Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page