top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-04 Đừng làm theo đời này


 

Câu gốc: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: “Đời này” có nghĩa gì? Tại sao Sứ đồ Phao-lô khuyên “đừng làm theo đời này”? Làm thế nào để được đổi mới tâm trí? Bạn cần đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc như thế nào để trở nên giống Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày?


Từ ngữ “đời này” (hay “thế gian”) trong Kinh Thánh có nhiều nghĩa khác nhau: Thứ nhất, là vũ trụ, thế giới vật chất (Thi Thiên 90:2); thứ hai, là nhân loại (Giăng 3:16); thứ ba, là thế lực tâm linh tối tăm do Sa-tan cầm đầu, chống nghịch Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 4:3-4). “Đời này” trong Rô-ma 12:2 thuộc nghĩa thứ ba. Đây là lý do ông Gia-cơ cảnh cáo con dân Chúa: “làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 4:4).


“Đừng làm theo đời này,” về mặt tiêu cực khuyên chúng ta không nên làm theo, tức không rập khuôn, thỏa hiệp với đời, vì như vậy sẽ dẫn tới “mê tham” như thư I Giăng 2:16 mà Sứ đồ Giăng nói đến, “mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời.” Đây là sự ham muốn thuộc về thế gian, về đời này mà Cơ Đốc nhân dứt khoát không làm theo. Về mặt tích cực, chúng ta phải được “biến hóa,” đây là sự biến đổi từ bên trong và được thể hiện ra bên ngoài. Từ “biến hóa” ở đây cũng là từ được dùng cho Chúa Giê-xu trên núi hóa hình (Ma-thi-ơ 17:2). Sự biến hóa được khởi đầu qua sự đổi mới tâm trí: tư tưởng, lối suy nghĩ. Sự tái sinh chỉ xảy ra một lần ngay khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế, nhưng sự đổi mới tâm trí là quá trình xảy ra liên tục từ khi mới tin Chúa cho đến khi qua đời. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.


Có ba yếu tố cho sự đổi mới tâm trí: Đức Thánh Linh, Kinh Thánh, và chúng ta. Đức Thánh Linh là Đấng soi sáng và ban quyền năng biến đổi (II Cô-rinh-tô 3:17-18); Kinh Thánh, Lời chân thật của Đức Chúa Trời là ngọn đèn khai trí (Thi Thiên 119:105); phần chúng ta là phải đọc, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa (Giô-suê 1:8). Sau cùng, sự biến đổi chỉ xảy ra khi chúng ta vâng phục, làm theo Lời Chúa dạy, tức là tư tưởng phải biến thành hành động (Gia-cơ 2:26). Chính hành động vâng phục giúp chúng ta hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn, hài lòng Chúa.


Thế gian luôn kéo con dân Chúa sống theo đời này. Chúng ta cần gắn bó với Lời Chúa, quyết không sống theo thế gian, không bắt chước số đông… nhưng sống theo Lời Chúa dạy để tâm linh đổi mới đẹp lòng Chúa. Khi chúng ta quan tâm đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc, Đức Thánh Linh sẽ ban ơn, chỉ dạy để bông trái Thánh Linh thể hiện qua nếp sống chúng ta.


Bạn thấy mình làm theo đời này trong lãnh vực nào?


Lạy Chúa, xin giúp con không làm theo đời này nhưng luôn khao khát đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc bằng sữa thiêng liêng của Đạo để con được tăng trưởng tâm linh và góp phần nhiều hơn cho công việc Nhà Chúa.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

70 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page