top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-14 Sự thờ phượng phải lẽ


 

Câu gốc: “Chớ làm như chúng ta làm ngày nay đây, là mỗi người làm tùy ý mình tưởng là phải” (câu 8).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên cần phải nhóm họp nhau tại đâu để thờ phượng Đức Chúa Trời? Dân Chúa chỉ được phép dâng của lễ ở đâu? Điều đó có ý nghĩa gì? Bạn học được điều gì cho sự thờ phượng Chúa của mình?


Sau khi nghiêm cấm người Ít-ra-ên không được phép bắt chước cách thức người Ca-na-an thờ phượng các thần tượng của họ, ông Môi-se liền hướng dẫn cho dân Chúa về nơi chốn thờ phượng Đức Chúa Trời và nơi dâng của lễ lên cho Ngài trong xứ Ca-na-an. Ấy là khi được vào định cư trong Đất Hứa, Đức Chúa Trời sẽ chỉ định một địa điểm duy nhất để đặt Danh Ngài—tức là nơi ngự của Ngài (câu 5). Tại đó, dân Chúa sẽ cùng hiệp với nhau thờ phượng và dâng của tế lễ lên cho Chúa.


Đây là điều hoàn toàn khác với cách thờ phượng tà thần của người Ca-na-an vì người Ca-na-an cho phép dân chúng dâng bất cứ của lễ nào họ thích, và ở bất cứ nơi nào họ chọn, nhưng đối với người Ít-ra-ên chỉ có một Nơi Thánh và một bàn thờ mà thôi. Dân của Chúa chỉ được phép thờ phượng Ngài trong nơi Ngài chỉ định. Của tế lễ dân Chúa dâng lên cho Đức Chúa Trời cũng chỉ được chấp nhận tại bàn thờ trong Nơi Thánh của Ngài. Và những người có thể đại diện để dâng của tế lễ phải là những thầy tế lễ được Chúa chỉ định. Việc chỉ có một nơi thánh cho dân Chúa thờ phượng Ngài mang ý nghĩa chỉ có một Đức Chúa Trời, một sự thờ phượng, và một dân thánh. Đó cũng là một phần lý do tại sao Đức Chúa Trời không cho phép dân Ngài lập ra một hệ thống tôn giáo của họ bằng cách bắt chước những tập tục của các Dân Ngoại, nhưng ngược lại họ cần phải thực hiện nghiêm túc những huấn lệnh Ngài ban về sự thờ phượng Ngài. Nhờ đó mà những dân tộc khác nhận thấy sự độc nhất của Đức Chúa Trời và sự khác biệt của một dân thánh là thể nào.


Một thực trạng đáng buồn ngày nay là nhiều khi chúng ta đang vô tình biến nơi thờ phượng Chúa trở thành một sân khấu. Chúng ta tự ý thay đổi những hình thức thờ phượng Chúa theo cách thế gian, pha trộn những hình thức vui chơi thế tục vào đền thánh của Chúa mà không suy xét đâu là điều cốt lõi Chúa muốn nơi con dân Ngài trong những buổi nhóm thờ phượng. Chúng ta nên nhớ, sự thờ phượng Chúa phải lẽ trước tiên là phải vì Chúa và theo ý Chúa chứ không phải để thỏa mãn những sở thích của hội chúng. Thế nên, trước khi muốn cải tiến hay thêm thắt chi tiết nào đó trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải tự vấn rằng những điều đó có phù hợp với tinh thần về sự thờ phượng Chúa mà Ngài muốn hay không? Hay phải chăng chúng ta chỉ đang đem những trào lưu, xu hướng của xã hội vào trong buổi thờ phượng?


Bạn đang thờ phượng Chúa theo ý Chúa hay để thỏa mãn ý mình?


Tạ ơn Chúa đã dạy con bài học lịch sử. Xin cho con luôn nhận biết sự thờ phượng Chúa phải lẽ trước tiên là vì Chúa và theo đúng ý Chúa. Xin cho sự thờ phượng Chúa của con luôn vui lòng Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page