top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-17 Nói và dạy


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Ấy là những lời nói dối, mà các tiên tri đó nhân danh Ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lệnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên tri đó là theo những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không, và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình!” (Giê-rê-mi 14:14).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời nói và sự giảng dạy của những tiên tri đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này được mô tả ra sao? Mục đích Đức Giê-hô-va lập nên các tiên tri để làm gì? Các tiên tri giả có mục đích gì khi nói những lời giả dối? Trách nhiệm của bạn trong việc truyền rao Lời Chúa như thế nào?


Dù Kinh Thánh Cựu Ước không dùng cụm từ “tiên tri giả” nhưng sách Tiên tri Giê-rê-mi chương 23 đã đề cập đến những người này thông qua lời nói và sự giảng dạy của họ. Với nhiều công tác Đức Chúa Trời trao phó, chức vụ tiên tri được lập nên để thay mặt Đức Chúa Trời rao truyền trung thực sứ điệp hay lời cảnh báo của Ngài cho vua hoặc cho dân chúng biết để họ kịp thời ăn năn, tránh được sự trừng phạt từ Đức Giê-hô-va; bên cạnh đó các tiên tri còn có trách nhiệm giảng dạy cho dân Chúa biết và thực hành đời sống đạo đức theo điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời (II Các Vua 17:13). Tuy nhiên, phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy những tiên tri “dạy cho các ngươi sự hư không, và nói sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va” (câu 16). Thay vì cảnh báo cho dân chúng để họ thấy việc sai trái mà ăn năn, thì các tiên tri này lại gieo lời giả dối rằng dân Chúa sẽ bình an cho dù có khinh lờn Đức Chúa Trời, và sẽ chẳng có tai họa nào xảy đến cho những người đang bước đi trong sự ngoan cố cứng lòng (câu 17). Mục đích của họ là để dân Chúa tiếp tục sống theo đường sai lạc mà quên việc thờ kính Đức Giê-hô-va.


Thời Cựu Ước, những tiên tri thực hiện trách nhiệm rao ra Lời Chúa để kêu gọi dân chúng vâng theo mệnh lệnh Chúa, làm trọn nghĩa vụ với Đức Chúa Trời cũng như khơi gợi lòng mỗi người, giúp dân Chúa nhìn thấy mối liên hệ phước hạnh giữa họ với Đức Chúa Trời để họ sống hài lòng Chúa. Ngày nay, trách nhiệm ấy được giao cho mỗi con dân Chúa, và Lời Chúa kêu gọi chúng ta “hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô-rinh-tô 10:31). Cơ Đốc nhân có trách nhiệm truyền rao trung thực Lời Chúa cho mọi người. Điều quan trọng là dù làm hay nói bất cứ điều gì cũng phải vì vinh quang của Chúa và khơi gợi cho người khác nhìn thấy mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời để giúp họ đến với Chúa và tôn vinh Ngài.


Qua lời nói và sự rao truyền Lời Chúa của bạn có giúp người khác thấy được Chúa không?


Tạ ơn Đức Chúa Trời vì lòng yêu thương Ngài đã cứu chuộc con và ban cho con được ơn để rao truyền Lời Chúa cho mọi người. Xin cho con thấy trách nhiệm phải nói và trung thực rao truyền những điều Đức Chúa Trời truyền bảo để giúp người khác gặp Chúa và tôn vinh Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page