top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-18 Đến ngày phán xét


 

Câu gốc: “Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác” (II Phi-e-rơ 3:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói đến ngày phán xét sẽ có những ai đứng dậy để lên án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si? Vì sao Chúa lại nói như vậy? Bạn được sự nhắc nhở nào qua phần Kinh Thánh này?


Trong câu 41, Chúa Giê-xu tiếp tục câu chuyện Tiên tri Giô-na để lên án các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Ngài phán: “Đến ngày phán xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó...” (câu 41a). Khi Tiên tri Giô-na công bố sứ điệp đoán phạt thì từ vua đến dân đều ăn năn thống hối tội của mình (Giô-na 3:5-6). Người Ni-ni-ve không thờ Đức Chúa Trời, không biết ông Giô-na, nhưng khi nghe sứ điệp của Chúa họ đã ăn năn và dân thành được tha thứ. Trong khi đó, Chúa Giê-xu tôn trọng hơn ông Giô-na, và người Do Thái có luật pháp, biết Đức Chúa Trời nhưng họ lại khước từ sứ điệp của Chúa Giê-xu, lên án, và vu khống Ngài.


Chúa Giê-xu cũng dùng câu chuyện Nữ vương Sê-ba đến Giê-ru-sa-lem khi nghe đồn về sự khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn và về Danh của Đức Giê-hô-va (I Các Vua 10:1-9). Sê-ba ở cách Ít-ra-ên gần 2000 dặm về hướng Đông Nam, từ nơi xa xôi đó, vị nữ vương cũng tìm đến để nghe lời khôn ngoan của Vua Sa-lô-môn. Trong khi đó, những thầy thông giáo và người Pha-ri-si lại đang ở rất gần Chúa Giê-xu, họ không chỉ được nghe về sự cao trọng của Đức Chúa Trời mà họ cũng được biết về phương cách để được vào Nước Trời nữa, thế nhưng họ lại chống đối và khước từ sứ điệp cứu chuộc của Chúa Giê-xu, Đấng tôn trọng hơn Vua Sa-lô-môn.


Phần Kinh Thánh này cho chúng ta cơ hội nhìn lại chính mình, khi mọi Cơ Đốc nhân đều rất dễ dàng sở hữu một quyển Kinh Thánh, nhưng chúng ta có đọc và làm theo những điều đã chép ở trong chưa? Chúng ta có khao khát mỗi ngày được biết nhiều hơn về Chúa Cứu Thế của mình không? Dân thành Ni-vi-ve ăn năn tội khi nghe về sứ điệp cảnh báo của Chúa, còn chúng ta nhiều khi không quan tâm đến tình trạng thuộc linh của mình, và càng không muốn nghe Lời Chúa chỉ ra những tội lỗi mình đang phạm phải. Nữ vương Sê-ba khao khát được biết về sự khôn ngoan và những điều cao trọng của Đức Chúa Trời, còn chúng ta có đang học biết về Chúa nhiều hơn mỗi ngày, có đang khao khát mỗi ngày một sâu nhiệm hơn trong sự thông biết Chúa hay không? Đừng để đến ngày phán xét, chúng ta lại ở trong vị trí của những người bị lên án. Chúa cho chúng ta có nhiều thuận lợi hơn dân thành Ni-ni-ve và Nữ vương Sê-ba, đừng để mình lại bị kết án và phải nhận hình phạt trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời.


Có điều nào hay tội lỗi nào Lời Chúa đang cáo trách bạn không? Bạn sẽ bị lên án hay được ban thưởng trong ngày đoán xét của Đức Chúa Trời?


Lạy Chúa, xin cứu con khỏi sự cứng lòng, xin cho con nhận biết sự cảnh báo từ Lời Chúa về những sự yếu đuối của con để con ăn năn kịp thời và không phải bị đoán phạt trong ngày Chúa đoán xét thế gian này.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

49 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page