top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-19 Hành động như Chúa Giê-xu (phần 2)


 

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các Nhà hội, giảng Tin Lành Nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bệnh” (Ma-thi-ơ 9:35).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm những gì khi Ngài đi khắp các thành, các làng? Ý nghĩa và vai trò của sự chữa lành trong chức vụ của Chúa Giê-xu là gì? Bạn có quyết định nào khi học biết những việc Chúa Giê-xu đã làm?

Trong phần tóm tắt của Sứ đồ Ma-thi-ơ về những công việc Chúa Giê-xu đã làm tại Ga-li-lê, bài học trước chúng ta đã học về những nơi Chúa đã đi và việc Ngài tham gia nhóm họp và dạy dỗ trong các nhà hội.


Việc thứ ba Chúa Giê-xu thực hiện là “giảng Tin Lành Nước Đức Chúa Trời,” từ “giảng” có nghĩa là công bố sứ điệp cho nhiều người nghe. Khi đi khắp các thành, các làng, Chúa Giê-xu giảng Tin Lành Nước Đức Chúa Trời vì Ngài muốn mọi người đều có thể nghe được những tin tức tốt lành về Nước Trời, biết được cách nào để vào Nước Trời. Chúa Giê-xu giảng Tin Lành không chỉ ở trong nhà hội, nhưng Ngài rao giảng Nước Trời trong bất cứ nơi nào Ngài đi đến như phố chợ, bờ biển, sườn đồi, nhà riêng v.v…


Việc thứ tư là Chúa Giê-xu chữa lành nhiều tật bệnh. Mục đích của việc Chúa chữa lành là để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, hành động chữa lành thường đi đôi với công tác dạy dỗ và rao giảng để minh chứng cho quyền năng của Nước Trời. Chúa Giê-xu không lạm dụng việc chữa lành cũng như không dùng sự chữa lành để phô trương chính Ngài. Trong những câu chuyện về sự chữa lành, người được chữa lành thuộc thể cũng nhận được sự chữa lành tâm linh, trọng tâm chức vụ của Chúa Giê-xu không phải là chữa lành thân xác nhưng đem lại sự cứu rỗi cho linh hồn.


Noi gương và hành động như Chúa Giê-xu, Cơ Đốc nhân ngày nay cần phải tận dụng mọi cơ hội để có thể rao giảng Tin Lành Nước Đức Chúa Trời cho những người chung quanh, những người làm cùng công ty, bạn học cùng lớp, cùng trường…, đó là những cơ hội rất tốt để rao giảng Phúc Âm. Tinh thần của người rao giảng phải mạnh mẽ và dạn dĩ vì thật sự mình đã kinh nghiệm Nước Trời và sẵn sàng giới thiệu Nước Trời cho nhiều người.


Trong đại dịch vừa qua, nhiều người lo lắng sợ hãi khi mạng sống bị đe dọa, đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta giới thiệu về Chúa Giê-xu là Đấng Chữa Lành, Ngài không chỉ chữa lành thuộc thể nhưng cũng chữa lành tâm linh. Khi nhìn vào tỉ lệ dân số và số người Việt tin Chúa, chúng ta thấy rằng còn quá nhiều người chưa biết Chúa, tâm linh họ cần được Chúa chữa lành trước khi Chúa Giê-xu tái lâm. Xin Chúa đặt vào lòng mỗi chúng ta gánh nặng này để có thể ra đi rao giảng “Tin Lành Nước Đức Chúa Trời” cho nhiều người được nghe và được chữa lành tâm linh.


Bạn có dạn dĩ rao giảng Phúc Âm Nước Đức Chúa Trời đem đến sự chữa lành tâm linh cho nhiều người chưa?


Lạy Chúa, xin để trong lòng con gánh nặng về những người chưa được nghe Phúc Âm, để con có thể dạn dĩ đi rao giảng Phúc Âm cứu nhiều tội nhân theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm khi xưa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page