top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-22 Ơn phước có điều kiện


 

Câu gốc: “Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:25).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nhóm hiệp các lãnh đạo lại để làm gì? Vua Sa-lô-môn sẽ phải làm gì để ngôi vua và đất nước được bền vững? Vua Đa-vít khuyên các lãnh đạo phải làm gì? Bạn áp dụng lời dạy này như thế nào để được phước?


Vua Đa-vít làm vua được bốn mươi năm, giờ đây ông thấy mình đã cao tuổi nên cho triệu tập tất cả lãnh đạo của Ít-ra-ên lại để truyền mệnh lệnh cuối cùng của ông cho họ. Sau khi nói cho họ biết Đức Chúa Trời đã chọn con trai ông là Sa-lô-môn để kế vị ngôi vua và xây cất đền thờ cho Ngài thì Vua Đa-vít đã truyền dạy các lãnh đạo của Ít-ra-ên phải “tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi để các ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời” (câu 8b). Ở đây, Vua Đa-vít đã nói lên một nguyên tắc bất di bất dịch về ơn phước có điều kiện, đó là Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho ông Sa-lô-môn và người Ít-ra-ên nếu họ vâng theo những mệnh lệnh của Ngài, và ông muốn họ phải ghi nhớ điều này để giữ gìn ngôi báu và đất nước được bền vững đời đời (câu 7). Đây cũng là nguyên tắc Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải biết: Sự vâng lời sẽ đem lại ơn phước.


Khi các lãnh đạo của Ít-ra-ên vâng lời, tìm kiếm và giữ gìn các điều răn của Đức Chúa Trời thì họ sẽ để lại “xứ tốt tươi này” cho con cháu họ làm cơ nghiệp đời đời. Ơn phước do sự vâng lời chúng ta có được không chỉ ảnh hưởng đến chính mình nhưng cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là những người thân của mình. Khi người cha hay người mẹ vâng lời Chúa sẽ giúp cho con cái được hưởng những ơn phước Chúa ban, được thừa hưởng Vương Quốc đời đời của Chúa. Khi người con vâng lời Chúa cũng sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ mình để được Chúa ban phước, nếu cha mẹ là người chưa tin Chúa thì đời sống vâng lời Chúa của người con cũng có thể giúp cho cha mẹ biết đến Chúa, tin nhận Ngài và được thừa hưởng Vương Quốc đời đời của Chúa.


Chúa muốn con dân Chúa phải tìm kiếm các điều răn của Chúa qua Lời Ngài. Việc học hỏi Lời Chúa không chỉ dừng lại ở việc nghe và hiểu biết mà thôi, nhưng muốn có một đời sống phước hạnh cho chính mình và cho những người thân của mình, chúng ta còn cần phải vâng theo những điều răn của Ngài. Đó là điều Vua

Đa-vít cũng như Chúa Giê-xu luôn muốn chúng ta làm theo khác nào người khôn cất nhà mình trên vầng đá (Lu-ca 6:46-49).


Bạn có hết lòng làm theo các điều răn của Chúa để chính mình trở thành nguồn ơn phước cho những người xung quanh và gia đình mình không?


Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm các điều răn của Ngài và làm theo để có được một đời sống phước hạnh và là nguồn phước cho những người chung quanh con cũng như những người thân trong gia đình con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

47 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page