top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-22 Luật pháp được chép vào lòng


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Này là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta” (câu 33).


Câu hỏi suy ngẫm: Giao ước cũ của Đức Chúa Trời đã lập với nhà Ít-ra-ên và nhà Giu-đa là gì? Dân Chúa đã phá vỡ giao ước này ra sao? Giao ước mới Đức Giê-hô-va sẽ lập với họ có điểm gì đặc biệt hơn so với giao ước cũ? Thái độ đáp ứng của bạn như thế nào đối với Lời Chúa?


Khi giải cứu người Ít-ra-ên thoát khỏi ách nô lệ ở xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va đã lập với họ một giao ước. Giao ước này đòi hỏi dân của Chúa phải hết lòng yêu kính Ngài, tuân giữ mọi điều răn và mệnh lệnh Đức Giê-hô-va ban hành thì Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân thuộc riêng về Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5). Thế nhưng, tuyển dân Ít-ra-ên đã không tuân giữ, họ đã phá vỡ giao ước khi không chuyên lòng thờ phượng Đức Giê-hô-va và bất tuân Lời Ngài truyền dạy. Tệ hại hơn nữa là họ đem lòng thờ phượng các thần tượng hư không khác của những Dân Ngoại (Giê-rê-mi 11:10). Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc họ phải đón nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va, bị lưu đày qua xứ Ba-by-lôn. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm của Đức Giê-hô-va ấn định, họ sẽ được Ngài phục hồi cho trở về quê hương. Khi được trở về, họ sẽ không còn phải cố sức vâng giữ giao ước cũ nhưng chính Đức Giê-hô-va sẽ lập với họ một giao ước mới, giao ước này không khắc trên bảng đá mà như Lời Chúa phán: “Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào lòng dạ chúng và khắc ghi lên tâm khảm chúng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ làm dân Ta” (câu 33b BTTHĐ). Nghĩa là họ sẽ không quên giao ước với Đức Chúa Trời vì luật pháp của Ngài luôn được ghi khắc trong tấm lòng của họ. Và trong giai đoạn này, không ai có thể khước từ Ngài, viện cớ vì tôi còn trẻ nên không biết những điều Ngài đã làm cho tổ phụ tôi, vì thế tôi không biết Ngài và không thờ phượng Ngài, nhưng sự nhận biết Đức Giê-hô-va được đầy dẫy giữa dân Chúa (câu 34).


Ngày trước, phải chăng vì luật pháp của Đức Chúa Trời chỉ có trong đền thờ cho nên dân Chúa chỉ nhớ đến giao ước Ngài khi vào đền thờ, nhưng khi rời khỏi đền thờ họ chẳng còn nhớ đến luật pháp của Chúa và đã sống một đời sống như Dân Ngoại? Ngày nay, chúng ta mỗi người, mỗi nhà đều có Kinh Thánh, nhưng có khi nào chúng ta nghĩ rằng điều răn của Chúa chỉ chép trong sách vở cho nên chỉ khi nào mở Kinh Thánh ra chúng ta mới nhớ đến mệnh lệnh Chúa, và khi xếp Kinh Thánh lại, chúng ta hoàn toàn sống theo ý riêng và bản ngã chăng? Xin Chúa cho chúng ta luôn giấu Lời Chúa trong lòng để nhớ và làm theo hầu cho không phạm tội cùng Chúa (Thi-thiên 119:11).


Bạn có ghi khắc Lời Chúa trong lòng không?


Xin Chúa đặt Lời Ngài trong lòng, khắc trong tâm trí con để con. Xin cho con chuyên tâm làm theo mệnh lệnh Chúa để Ngài luôn hài lòng về đời sống của con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page