top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-31 ông Giê-trô tin nhận Đức Chúa Trời


 Câu gốc: “Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu-ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó”(câu 11).


Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nhận ra điều gì trong mối quan hệ giữa ông Môi-se và cha vợ qua câu chuyện này? Thái độ và đáp ứng của ông Giê-trô đối với Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn nhận ra các chân lý nào trong bài học hôm nay?


Chúng ta có thể thấy mối quan hệ giữa ông Giê-trô và ông Môi-se thật gần gũi, thể hiện tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Ông Giê-trô sai người báo tin cho ông Môi-se và đợi ở ngoài chờ gặp lãnh đạo của người Ít-ra-ên. Ông Môi-se ra đón tiếp, quỳ mọp xuống, và hôn cha vợ. Họ hỏi thăm nhau và cùng đi vào trại. Ông Môi-se hào hứng thuật lại mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho tuyển dân, những gian nan vất vả dọc đường, và Chúa đã giải cứu họ thế nào (câu 8). Mặc dù ông Giê-trô đã biết mọi điều Chúa làm cho dân Ngài (câu 1) nhưng ông tiếp tục chăm chú lắng nghe, đáp ứng bằng sự vui mừng và lớn tiếng chúc tụng Chúa (câu 9-10).


Ông Giê-trô là thầy tế lễ xứ Ma-đi-an (câu 1). Dù là lãnh đạo thuộc linh của một dân tộc thờ lạy thần tượng, ông Giê-trô không bị ngăn trở trong việc nhận biết Đức Chúa Trời. Ông công bố: “Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần!” (câu 11a). Ông liền bày một của lễ thiêu và các lễ vật dâng cho Đức Chúa Trời; rồi ông A-rôn và các trưởng lão Ít-ra-ên đến ăn bánh cùng ông trước mặt Đức Chúa Trời (câu 12). Ông Giê-trô đã không ngần ngại từ bỏ niềm tin, công danh, chức vị, và việc làm cũ để đón nhận niềm tin mới và lập tức giữ luật pháp Đức Chúa Trời của người Ít-ra-ên. Đáp ứng của ông Giê-trô giống như người buôn ngọc tìm ra viên ngọc quý được Chúa Giê-xu kể trong Ma-thi-ơ 13:45-46.


Niềm tin mới của ông Giê-trô đến từ việc nghe lời chứng về những việc năng quyền Đức Chúa Trời đã thi thố trên tuyển dân. Nếu Chúa không bày tỏ chính Ngài, không bày tỏ năng quyền và cảm động lòng chúng ta thì không ai có thể nhận biết Chúa và tin nhận Ngài. Bên cạnh đó, vai trò của người làm chứng cũng góp phần không nhỏ trong việc giúp người khác biết và tin nhận Chúa. Trong suốt bốn mươi năm làm cha vợ của ông Môi-se, ông Giê-trô đã nhìn thấy nếp sống đạo của ông Môi-se, và thể nào Chúa đã chuẩn bị ông Môi-se để đưa dân tộc Ít-ra-ên thoát kiếp nô lệ tại Ai Cập, đem tuyển dân về vùng đất mà Ngài đã hứa cùng tổ phụ Áp-ra-ham hơn 400 năm về trước. “Cơ Đốc nhân sống sinh ra Cơ Đốc nhân.” Đời sống của một Cơ Đốc nhân thực thụ sẽ là hương thơm thu hút người chưa tin và sẽ là tấm bảng chỉ đường cho họ đến với Ngài.


Bạn đã tin nhận Chúa như thế nào và bạn đang đáp ứng tiếng gọi của Ngài ra sao? Nếp sống mới của bạn có thu hút người khác đến với Chúa không?


Cảm tạ lòng nhân từ, ân sủng của Chúa mà con được biết Ngài, tin nhận Ngài, được cứu, và bước theo tiếng gọi của Ngài. Xin Chúa giúp con sống khơi nguồn tình yêu và dẫn dắt nhiều người đến với Chúa.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


30 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page