top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-02 Xin dạy dỗ con


 

Câu gốc: "Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, Và dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài" (câu 4).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin Chúa dạy ông biết điều gì? Ông khẳng định về Chúa như thế nào? Hằng ngày ông làm gì? Bạn tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa bằng cách nào?


Vua Đa-vít là một vị vua khôn ngoan, tài giỏi nhưng ông luôn nhận biết mình cần được Chúa chỉ dẫn trong mọi bước đường đời. Ông viết rất nhiều Thi-thiên nói lên tấm lòng mong ước tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa (Thi-thiên 25, 27, 32, 86, 143 v.v…). Thi-thiên 25 này là bài cầu nguyện xin sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa vì ông đang đối diện với sự tấn công của kẻ thù nghịch.


Đối diện với nghịch cảnh, điều lớn nhất Vua Đa-vít quan tâm là nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong câu 4 và câu 5, Vua Đa-vít tha thiết xin Chúa bày tỏ và dạy dỗ đường lối của Ngài cho ông. Ông khao khát được biết Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Ông ao ước nhận biết chân lý của Chúa và làm theo. Đối với Vua Đa-vít, Đức Chúa Trời không chỉ là Vua mà còn là Chúa Cứu Thế của ông, Đấng đã bảo vệ, che chở và giải cứu ông rất nhiều lần trước kẻ thù và trong chiến trận. Ông thưa với Chúa, "Vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi"(câu 5), vì thế hằng ngày ông tiếp tục đặt hy vọng và trông cậy nơi Chúa.


Mỗi Cơ Đốc nhân phải luôn có tấm lòng ao ước tìm cầu sự dạy dỗ và hướng dẫn của Chúa như Vua Đa-vít. Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc và niềm trông cậy của chúng ta, vậy chúng ta sẽ tìm kiếm sự dạy dỗ của Chúa như thế nào? Duy nhất chỉ trong Lời Ngài. Chính Vua Đa-vít đã khẳng định: "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi-thiên 119:105). Lời Chúa chứa đựng những kiến thức khôn ngoan vô hạn hơn cả Bách Khoa Toàn Thư, là Lời có năng quyền lạ lùng vì Lời ấy "sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng" (Hê-bơ-rơ 4:12).


Đức Chúa Trời cũng đã dạy nhà lãnh đạo Giô-suê trước khi ông bắt đầu chức vụ rằng: "Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước" (Giô-suê 1:8). Ngày nay, nhờ đọc Kinh Thánh, suy ngẫm và thường xuyên học hỏi Lời Chúa, chúng ta sẽ có được sự khôn ngoan để nhận biết ý muốn cùng sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta qua Lời Ngài khi chúng ta biết dành thời gian học Lời Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng ta thưa với Chúa như Vua Đa-vít ngày trước rằng: "Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài. Và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài" (câu 4 BTTHĐ).


Bạn có khao khát được Chúa dạy dỗ và chỉ dẫn như Vua Đa-vít không? Bạn có tìm cầu sự dạy dỗ của Chúa mỗi ngày chưa?


Lạy Chúa, xin giúp con trung tín học Lời Chúa mỗi ngày để con nhận được sự hướng dẫn của Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page