top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-03 Nuôi dưỡng bằng Lời Chúa


 Câu gốc: “Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Người được phước làm gì? Người suy ngẫm và làm theo Lời Chúa được phước gì theo hình ảnh ví sánh ở đây? Bạn đang nuôi dưỡng đời sống tâm linh bạn bằng Lời Chúa như thế nào?


Để được phước, Cơ Đốc nhân không chỉ không THEO, không ĐỨNG, không NGỒI với người chối bỏ Chúa, nhưng còn vui thích tiếp nhận và làm theo Lời Ngài. Thay vì để cho những điều thuộc về thế gian lôi kéo, ảnh hưởng trên mình, chúng ta hãy để cho Lời Chúa tác động, làm thay đổi chúng ta. Tuy nhiên, người được phước không chỉ “lấy làm vui vẻ về luật pháp của Chúa” nhưng còn “suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (câu 2). Giống như thức ăn cần được nhai mới cảm nhận hết sự ngon ngọt của nó, Lời Chúa cần được suy ngẫm mới lãnh hội được ý nghĩa sâu xa, giá trị quý báu Chúa dạy. Chúng ta cần đọc, học, và để cho Lời Chúa thấm vào lòng, thành hình trong tâm trí để trở thành nền tảng cho đức tin và động cơ thúc đẩy hành động chúng ta.


Nhân loại đang sống trong một thế giới sa ngã vì tội lỗi, làm sao Cơ Đốc nhân có thể gìn giữ sự thánh khiết của người thuộc về Đức Chúa Trời? Chúng ta “phải cẩn thận làm theo Lời Chúa” (Thi-thiên 119:9b). Chúa Giê-xu cầu nguyện cho Lời Đức Chúa Trời là Lời chân lý, thánh hóa chúng ta, “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17).


Trước giả Thi-thiên 1:3 khẳng định người vui vẻ tiếp nhận, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa sẽ được phước giống như cây trồng gần dòng nước, kết quả, và thịnh vượng trong mọi việc làm. “Cây trồng” là cây có chủ và được chủ chăm sóc, là hình ảnh ví sánh cuộc đời của những người làm theo Lời Chúa, gắn bó với Chúa, nhờ Lời Ngài nuôi dưỡng để có thể lớn lên theo thời gian và kết quả.


Thế nào là một người có đời sống kết quả? Đó là người đem lại ảnh hưởng của Chúa và Lời Chúa đến với những người họ tiếp xúc, mang lại khích lệ và niềm vui trên đời sống người khác. Đời sống luôn có nan đề, nhưng người có Lời Chúa luôn đứng vững giữa mọi phong ba bão tố của cuộc đời vì đời sống của họ bám rễ sâu vào chính Đức Chúa Trời, cho nên khi niềm tin của những người không có Lời Chúa tàn héo trong những hoàn cảnh khó khăn, thì niềm tin của người có Lời Chúa vẫn vững mạnh, bền bĩ trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, người đọc, suy ngẫm, vào làm theo Lời Chúa sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời (Gia-cơ 1:25), được thịnh vượng trong mọi việc người làm (câu 3), và chúng ta biết sự thịnh vượng của người được phước không chỉ là sự giàu có vật chất, nhưng là đời sống thuộc linh phong phú, tràn đầy niềm vui, sự bình an, và thỏa lòng.


Những người tiếp xúc với bạn có nhận được sự khích lệ, niềm vui của Chúa qua bạn không?


Lạy Chúa, xin giúp con ham thích đọc, suy ngẫm, và làm theo Lời Chúa để đời sống con luôn gắn bó với Ngài và được nuôi dưỡng từ Ngài hầu có một đời sống phước hạnh thật.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


61 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page