top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-08 Nguồn phước


Châm-ngôn 16:20

 

Nghe Audio


Câu gốc: "Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay."


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đưa ra hai lời hướng dẫn nào cho người muốn nhận được phước hạnh? Từ đó cho thấy trọng tâm việc xây dựng đời sống là gì? Bạn đang tìm phước ở nơi đâu? Bạn kinh nghiệm kết quả nào trong sự tìm kiếm của mình?


Một đời sống phước hạnh là điều ai cũng mong mỏi và tìm kiếm, thế nhưng không phải ai cũng đạt được. Sai lầm của nhiều người khi tìm kiếm phước hạnh chính là tìm đến những nơi không thật sự đem đến cho họ phước hạnh (Ê-sai 55:2). Vua Sa-lô-môn đã đưa ra hai lời hướng dẫn khôn ngoan cho những ai muốn nhận được phước hạnh.


Thứ nhất, "giữ theo đạo lý." Trong nguyên nghĩa câu này là "chú ý đến lời nói." "Lời nói" hay "đạo lý" của ai? Nếu dựa vào câu 1-19 thì "lời nói" là sự dạy dỗ của những người khôn ngoan, kính sợ Chúa và được Ngài soi dẫn. Đồng thời, nếu dựa vào phần b của câu 20 thì "lời nói" chính là Lời của Đức Chúa Trời. Như vậy một người khiêm nhường hạ mình sẽ biết lắng nghe sự dạy dỗ của người khôn ngoan và tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng soi sáng họ, và người khiêm nhường như vậy sẽ "tìm được ích." Chữ "ích" có nghĩa là thịnh vượng, được phước. Người chú tâm vào sự dạy dỗ khôn ngoan và Lời Chúa sẽ nhận được nhiều lợi ích (II Ti-mô-thê 3:16-17).


Thứ hai, "tin cậy nơi Đức Giê-hô-va." "Tin cậy" là đức tin tích cực có ý nghĩa cao hơn cả việc tin vào sự bảo vệ và cung cấp của Đức Chúa Trời. "Tin cậy" là tin đường lối của Chúa là tốt nhất, và chính nhờ có sự "tin cậy" đó mà vui vẻ làm theo điều Chúa muốn. Những người tin cậy Chúa được phước vì họ vâng theo mệnh lệnh Chúa, vì mệnh lệnh của Chúa là tốt lành (Thi-thiên 34:8; Giê-rê-mi 17:7). Một người chú tâm vào sự dạy dỗ của Chúa và tin cậy Ngài sẽ "có phước thay." Kinh Thánh chứa đựng nhiều lời hứa về "phước hạnh." Từ ngữ này trong tiếng Do Thái có ý nghĩa nhiều hơn là hạnh phúc đơn thuần. Nó có nghĩa là sự hưng thịnh trong nhiều phương diện của đời sống.


Vua Sa-lô-môn không hề dạy dỗ chúng ta tìm kiếm ơn phước vì tìm kiếm ơn phước đồng nghĩa chúng ta đặt mình làm trung tâm trong mọi lãnh vực của đời sống là một điều hết sức sai lầm làm cho mất phước bởi chúng ta sẽ luôn luôn sai (I Cô-rinh-tô 10:31). Nói cách khác, sự tốt lành, thịnh vượng, và phước hạnh là kết quả chúng ta nhận được khi đặt trọng tâm của cuộc đời mình đúng chỗ. Khi chúng ta đến với chính Chúa, đặt đức tin nơi Ngài là nguồn phước, và chăm chú vào sự dạy dỗ của Lời Ngài, là nguồn khôn ngoan, chúng ta sẽ kinh nghiệm một đời sống phước hạnh, và khi đó, chính chúng ta cũng sẽ trở nên người truyền sự sống cho những người chung quanh.


Bạn có đang tích cực đi tìm phước không?


Tạ ơn Chúa về sự cứu rỗi Ngài ban cho con. Nhờ đó, con được đem vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời, được ban cho Lời Ngài, được kinh nghiệm một đời sống thỏa lòng và phước hạnh. Xin cho con luôn trung tín với Chúa và Lời Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page