top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-10 Sự Cứng Lòng Của Vua Giô-ách


 

Câu gốc: “Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (Khải Huyền 3:19).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời làm gì khi Vua Giô-ách lìa bỏ Chúa? Điều đó cho thấy Ngài là Đấng như thế nào? Vua quan Giu-đa phản ứng ra sao khi nghe lời cáo trách? Khi phạm tội, bạn làm gì để không bị Đức Chúa Trời lìa bỏ?


Vua Giô-ách lìa bỏ Đức Chúa Trời để thờ thần tượng vì nghe lời xúi giục của những quan trưởng nên “cơn giận của Chúa nghịch cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.” Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhân từ và đầy ân sủng đã ban cơ hội ăn năn bằng cách sai các tiên tri đến kêu gọi họ trở lại cùng Ngài nhưng họ không chịu nghe. Chúa ban cho họ cơ hội thứ hai. Ngài là Đấng không muốn cho một ai chết mất, huống hồ những người thuộc về Ngài, Chúa chỉ muốn người ác xây bỏ khỏi đường lối của mình (Ê-xê-chi-ên 33:11; II Phi-e-rơ 3:9). Vì thế, Thần của Chúa cảm động ông Xa-cha-ri công bố lời cảnh báo trước dân chúng với câu hỏi vì sao họ không vâng theo các điều răn của Chúa? Đây là câu hỏi không phải để trả lời mà để họ tự vấn lương tâm mình. Ông Môi-se cũng từng hỏi dân Chúa như vậy và cảnh báo rằng không vâng lời Chúa sẽ không đem lại may mắn (Dân Số Ký 14:41). Giờ đây, ông Xa-cha-ri cũng nói rằng họ sẽ chẳng được may mắn vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va và vì vậy Ngài cũng lìa bỏ họ. Sau khi nghe những lời của ông Xa-cha-ri, các quan trưởng liền lập mưu hại ông, và theo lệnh vua, họ ném đá ông chết ngay tại sân đền thờ khi ông đang đứng nói với họ.


Lại một lần nữa, Vua Giô-ách vi phạm mệnh lệnh của Chúa khi khước từ sứ điệp của Ngài, không tôn trọng sự thánh khiết của đền thờ khi ra lệnh giết ông Xa-cha-ri ngay trong đền Đức Giê-hô-va. Vua đã làm ngược lại Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa lúc trước, người đã không cho phép giết bà A-tha-li trong đền thờ mà chỉ cho giết tại nơi cửa ngựa vào để bảo vệ sự thánh khiết của đền thờ (II Sử-ký 23:14-15). Vua Giô-ách thật sự đã trượt dài, ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi thay vì ăn năn, và ông đã đánh mất cơ hội được Chúa tha thứ. Cứ mỗi lần bị cáo trách, vua quan lại càng cứng lòng hơn, phạm tội nặng hơn và điều đó khiến cho Chúa phải bỏ họ (câu 20).


Không có gì kinh khủng hơn là bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Những việc làm gian ác của Vua Giô-ách là nguyên nhân của những đoán phạt nặng nề ông sẽ phải chịu khi bị Đức Chúa Trời lìa bỏ. Ngày nay, Chúa có thể sử dụng những người tin kính để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cũng được Chúa nhắc nhở khi cầu nguyện, học hỏi Lời Ngài và qua những hoàn cảnh xảy ra cho chúng ta. Nếu nhận được sự cáo trách của Chúa, dù bằng hình thức nào, xin đừng cứng lòng như Vua Giô-ách để phải bị Ngài “lìa bỏ.”


Chúa đang cáo trách bạn điều gì? Bạn phản ứng ra sao?


Lạy Chúa, là Đấng đầy yêu thương và sẵn sàng tha thứ. Khi con có điều gì không đẹp lòng Chúa, xin cáo trách con. Xin ban cho con tấm lòng mềm mại và biết ăn năn để con không “lìa bỏ” Ngài và không bị Ngài “lìa bỏ.”


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page