top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-13 Tỉnh thức và cầu nguyện


 

Câu gốc: "Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối" (câu 41).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cầu xin điều gì với Đức Chúa Cha? Ngài đã kêu gọi các môn đệ làm gì? Chúa Giê-xu đã cảnh báo các môn đệ điều gì? Tại sao Cơ Đốc nhân cần phải tỉnh thức và cầu nguyện? Tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện của bạn như thế nào?


Trong mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu thương khó, chúng ta hãy trở về với vườn Ghết-sê-ma-nê để cảm nhận sự chiến đấu của Chúa trong đêm Ngài bị bắt và bị xét xử. Sau khi ăn bữa cuối cùng với các môn đệ (Ma-thi-ơ 26:17-29), Chúa Giê-xu cùng họ đến vườn Ghết-sê-ma-nê, tại đây Ngài đã cầu nguyện ba lần với Đức Chúa Cha "...Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha" (câu 39). Lời cầu nguyện của Chúa có nghĩa là "nếu còn cách nào khác để cứu con người mà Con không phải uống chén đau thương, xin Cha bày tỏ, nhưng nếu không còn cách nào khác hơn con đường thập tự thì xin ý Cha được nên." Dù phải đối diện với sự kinh khiếp vô cùng của thập tự giá, Chúa Giê-xu vẫn thuận phục ý muốn của Đức Chúa Cha.


Chúa Giê-xu chiến đấu trong sự cầu nguyện và Ngài cũng muốn các môn đệ của Ngài cũng chiến đấu như vậy. Chúa đã kêu gọi họ, "hãy ở đây và tỉnh thức với Ta" (câu 38), "Thế thì các ngươi không tỉnh thức với Ta trong một giờ được!" (câu 40), "Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư!" (câu 45), Chúa muốn các môn đệ tỉnh thức và cầu nguyện cho họ vì nếu không họ sẽ sa vào chước cám dỗ.


Trong những lúc gặp đau khổ, nhiều khi chúng ta mong được biết việc gì sẽ đến, hay biết lý do khiến chúng ta phải sầu khổ. Chúa Giê-xu vốn biết rõ những gì sắp xảy ra cho Ngài, và Ngài cũng biết rõ lý do nữa. Tuy vậy, cuộc chiến đấu của Ngài vẫn rất cam go hơn bất cứ cuộc chiến nào chúng ta phải đương đầu. Chúng ta có bằng lòng "theo ý muốn Cha" không? Để có thể nói được như Chúa Giê-xu, chúng ta phải tin cậy vững chắc vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, đồng thời phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Vì cám dỗ tấn công lúc chúng ta lơ là nhất, chúng ta không thể một mình chống lại nó. Cầu nguyện là điều quan trọng vì nhờ sức toàn năng của Chúa, chúng ta sẽ củng cố được việc phòng ngự và đánh bại quyền lực của Sa-tan. Chúa Giê-xu cũng cảm thông cho sự yếu đuối của thân xác chúng ta, "tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối" (câu 41), nên hiện nay Ngài vẫn cầu thay cho những yếu đuối bất toàn của chúng ta. "Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài Hằng Sống để cầu thay cho những kẻ ấy" (Hê-bơ-rơ 7:25).


Bạn có luôn tỉnh thức và cầu nguyện không?


Lạy Chúa, con không thể cảm nhận sự đau đớn của Ngài nhưng con biết ơn Ngài vì đã chịu sự đau đớn đó vì con. Xin cho con luôn tỉnh thức và cầu nguyện để đắc thắng mỗi ngày.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page