top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-14 Mên-chi-xê-đéc là ai?

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “Vả, Mên-chi-xê-đéc đó là vua của Sa-lem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Áp-ra-ham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Mên-chi-xê-đéc là ai? Nhân vật này liên quan gì đến đức tin Cơ Đốc?


Là những người tin Chúa, chúng ta thường quan tâm nhiều đến các nhân vật trong Kinh Thánh, trước hết để hiểu vai trò của họ, và sau là để rút ra những bài học áp dụng cho cuộc sống. Nhưng với nhiều người, nhân vật tên

Mên-chi-xê-đéc dường như khá lạ lẫm. Trên cơ sở lời ký thuật trong Sáng Thế Ký 14:17-24, trước giả thư Hê-bơ-rơ giải thích cho độc giả của mình về tầm quan trọng của nhân vật này như sau:


Thứ nhất, ông Mê-chi-xê-đéc là vua và là thầy tế lễ (câu 1a). Cần lưu ý rằng trong Ít-ra-ên không có người nào cùng lúc đảm nhiệm hai chức vụ này. Vua Sau-lơ vì tự ý dâng của tế lễ mà bị Chúa trừng phạt, cất vương quốc khỏi dòng dõi ông (I Sa-mu-ên 13:8-15). Vua Ô-xia vì tự ý xông hương trên bàn thờ đã nhận hình phạt là bị bệnh phong hủi (II Sử-ký 26:16-21). Như vậy, ông Mên-chi-xê-đéc đặc biệt hơn hết thảy các vị vua trong Ít-ra-ên.


Thứ hai, ông Mên-chi-xê-đéc làm thầy tế lễ đời đời (câu 3b). Khi nói ông Mên-chi-xê-đéc “không cha, không mẹ, không gia phổ; không có ngày đầu mới sinh, cũng không có ngày rốt qua đời,” trước giả thư Hê-bơ-rơ không có ý nói về sự bất tử mà đề cập về chức vụ tế lễ. Thầy tế lễ trong Ít-ra-ên phải được sinh ra trong bộ tộc Lê-vi, là chức vụ cha truyền con nối, còn chức vụ của ông Mên-chi-xê-đéc do chính Đức Chúa Trời thiết lập, vượt xa khỏi hệ thống và luật pháp của Ít-ra-ên.


Thứ ba, Vua Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho ông Áp-ra-ham và nhận của dâng từ ông Áp-ra-ham. Ông Áp-ra-ham không chỉ là tổ phụ của Ít-ra-ên, Chúa còn hứa rằng ông sẽ trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc, vậy nên ông Áp-ra-ham cao trọng đến dường nào. Nhưng ông Mên-chi-xê-đéc còn cao trọng hơn cả ông Áp-ra-ham.


Ông Mên-chi-xê-đéc quan trọng như thế nhưng nhân vật này có liên quan gì đến đức tin Cơ Đốc? Trước giả thư Hê-bơ-rơ viết thư cho những độc giả người Do Thái là những người đang đối diện với nhiều sự bức hại và với những cám dỗ quay trở lại những hệ thống nghi lễ và luật pháp trước kia. Khi giải thích đức tin Cơ Đốc, trước giả muốn dẫn chứng tầm quan trọng của ông Mên-chi-xê-đéc để cho thấy ông chính là hình bóng của Chúa Giê-xu, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của giao ước mới. Giống ông Mên-chi-xê-đéc, Chúa Giê-xu vừa là Vua và vừa là Thầy Tế Lễ, nhưng Ngài cao trọng hơn tất cả, và chức vụ của Ngài là chức vụ đời đời. Vì vậy, đừng một ai đã tiếp nhận Chúa Giê-xu lại tìm cách quay trở lại con đường cũ. Hãy nhận biết những gì Chúa đã làm cho mình quý trọng đến dường nào.


Bạn sẽ phản ứng thế nào khi thế gian cám dỗ bạn quay trở lại lối sống cũ?


Lạy Chúa Giê-xu, là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Tạ ơn Chúa đã đến thế gian tìm và cứu con. Xin giúp con luôn biết ơn Ngài, sống xứng đáng với giao ước mới và quyết không quay lại đời sống cũ.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page