top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-15 Chức tế lễ hoàn hảo

Updated: Apr 24, 2023


 

Câu gốc: “…cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác, lập theo ban Mên-chi-xê-đéc, không theo ban A-rôn?” (câu 11b).


Câu hỏi suy ngẫm: Chức tế lễ Lê-vi có vai trò thế nào? Vì sao chức tế lễ đó không toàn hảo? Đức Chúa Trời đã làm gì để giải quyết vấn đề này? Đâu là phương cách toàn hảo để Cơ Đốc nhân đi theo?


Khi dựng nên vũ trụ vạn vật, Đức Chúa Trời thấy mọi việc đều tốt đẹp, nghĩa là sự tạo dựng của Chúa vốn toàn hảo. Nhưng kể từ khi tội lỗi xen vào, không còn điều gì ở thế gian là toàn hảo cả. Luật pháp được ban cho người Ít-ra-ên để họ biết ý muốn Chúa, đồng thời cũng biết con người đã thiếu sót như thế nào so với sự toàn hảo của Đức Chúa Trời. Nền tảng căn bản của luật pháp dựa trên chức tế lễ Lê-vi, tức là phương cách để đưa con người tội lỗi đến với một Đức Chúa Trời thánh khiết qua hệ thống tế lễ. Nhưng rõ ràng chức tế lễ Lê-vi theo luật pháp không thể giúp con người trở nên toàn hảo (câu 11), “luật pháp không làm trọn chi hết” (câu 19). Như Sứ đồ Phao-lô đã giải thích, dù luật pháp là thánh thiện, tốt đẹp, nhưng chỉ giúp con người nhận biết tội lỗi chứ không giải quyết được nó (Rô-ma 7:7).


Trước giả thư Hê-bơ-rơ giải thích rằng Đức Chúa Trời có phương cách giải quyết qua một chức tế lễ khác không dựa trên căn bản luật pháp. Ngay từ đầu, thậm chí trước khi có luật pháp thì đã có chức tế lễ của Vua Mên-chi-xê-đéc. Trong câu 17, trước giả thư Hê-bơ-rơ cũng trích dẫn Thi Thiên 110:4 về việc Đức Chúa Trời sẽ lập một chức tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc. Đức Chúa Giê-xu đảm nhận chức vụ tế lễ đó, một chức vụ không chỉ tốt hơn so với chức tế lễ Lê-vi mà còn là chức tế lễ toàn hảo. Nghĩa là qua phương cách Ngài thực hiện, mọi thứ được trở nên toàn hảo, vì chính Ngài đứng ra bảo lãnh (câu 22).


Người Do Thái vốn tự hào mình có luật pháp, có hệ thống tế lễ. Không thể phủ nhận rằng đó đều là những điều tốt và đem lại nhiều phước hạnh cho dân chúng. Nhưng phương cách đó không thể khiến họ trở nên toàn hảo, được sự cứu rỗi. Một số người khi được giới thiệu về Chúa Giê-xu đã thẳng thừng từ chối vì nghĩ rằng phương cách sống của tôi là tốt rồi, tin Chúa để làm gì? Thực tế thì “có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm-ngôn 14:12). Có thể ở trong niềm tin cũ vẫn có những điều tốt, đem lại ích lợi cho chúng ta, nhưng vấn đề cốt lõi là niềm tin đó không cứu được ai. Chỉ duy nhất phương cách của Chúa Giê-xu khiến chúng ta trở nên toàn hảo, nhận được sự sống đời đời. Phương cách đó chính là “nhờ ân điển, bởi đức tin” vào những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá.


Bạn có đang “nhờ ân điển, bởi đức tin” mà sống với Chúa mỗi ngày không?


Tạ ơn Chúa vì khi con đang ngụp lặn trong tội lỗi mình, Ngài đã yêu và ban phương cách toàn hảo để con được cứu bởi đức tin nơi những gì Ngài làm. Xin giúp con bước đi bởi đức tin mỗi ngày và đoạn tuyệt với con đường cũ của mình.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page