top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-15 Trách nhiệm của dân thánh


 

Câu gốc: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin?” (II Cô-rinh-tô 6:14-15).


Câu hỏi suy ngẫm: Là dân thánh của Đức Giê-hô-va, dân Chúa phải thực hiện những trách nhiệm nào khi bước vào xứ Chúa ban? Tại sao? Bạn có trách nhiệm gì khi được làm dân thánh của Đức Chúa Trời?


Ông Môi-se cho dân Chúa biết họ là dân thánh cho Đức Giê-hô-va (câu 6), nghĩa là người Ít-ra-ên là một dân được Chúa chọn để thuộc riêng về Ngài. Vì là dân thánh cho Chúa nên họ được hưởng nhiều đặc ân từ Đức Chúa Trời. Nhưng bên cạnh những đặc ân đó, họ cũng có những trách nhiệm đặc biệt phải thực hiện với địa vị là dân thánh. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy người Ít-ra-ên cần phải thực hiện những lệnh truyền đặc biệt dành riêng cho một dân thánh khi họ được Chúa đưa họ vào xứ sẽ nhận làm sản nghiệp. Ấy là họ phải tận diệt những dân tộc khác trong xứ, đập bỏ những bàn thờ, và hình tượng. Dân Chúa cũng không được phép lập giao ước, kết thông gia với các dân tộc khác (câu 2-5).


Chúng ta cần biết xứ sở Ca-na-an lúc bấy giờ về mặt đạo đức lẫn tôn giáo đều suy đồi trầm trọng, nên việc ký giao ước, kết thông gia, hay giữ nguyên hiện trạng các bàn thờ lẫn hình tượng đều sẽ gây ảnh hưởng xấu cho dân thánh của Chúa theo thời gian. Bên cạnh đó, vì dân Ít-ra-ên là dân thuộc riêng về Chúa, nên họ không được phép lập bất cứ một giao ước với bất kỳ dân tộc nào. Bởi trong những giao ước ấy thường vì lợi ích chính trị của đôi bên mà họ phải chấp thuận những điều kiện và điều khoản của đối phương. Ngay đến việc kết sui gia với người ngoại bang cũng bị cấm vì sự kết hiệp đó sẽ khiến thế hệ trẻ bị lôi kéo vào con đường thờ thần tượng mà xa lìa Chúa để phải nhận lãnh những hậu quả do cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va.


Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ làm nên sự công bình, sự thánh khiết, và sự cứu chuộc cho chúng ta để chúng ta trở nên một dân thánh cho Ngài (I Cô-rinh-tô 1:30). Vì vậy, chúng ta phải dâng đời sống mình trọn vẹn cho Chúa, quyết không thỏa hiệp với đời, không kết hiệp công bình với gian ác, không hòa lẫn sáng với tối, không dự phần với người vô tín (II Cô-rinh-tô 6:14-15). Mỗi người chúng ta cần phải sống và làm trọn những trách nhiệm của một dân thánh cho Chúa, xứng đáng với địa vị Chúa ban. Nếu cơn thịnh nộ Chúa sẽ đổ xuống người Ít-ra-ên khi họ bất tuân, thì chúng ta cũng vậy, “Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10).


Bạn có quan tâm thực hiện những trách nhiệm đặc biệt với địa vị là dân thánh của Chúa không?


Tạ ơn Chúa vì địa vị cao quý Ngài ban cho con. Xin cho con hết lòng làm trọn những trách nhiệm của một công dân thánh, hầu cho Danh Chúa được cả sáng qua đời sống con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page