top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-17 Cuộc sống mới trong Chúa


 Câu gốc: “Như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa phải lột bỏ điều gì và mặc lấy điều gì? Nên thánh là gì? Đức Thánh Linh có vai trò gì trong sự nên thánh? Cơ Đốc nhân phải làm gì trong sự nên thánh?


Sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân Chúa đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì ai nấy đã nghe và học biết chân lý trong Chúa Giê-xu. Chẳng những người tin Chúa phải lột bỏ con người cũ mà còn phải nhờ Đức Thánh Linh đổi mới tâm trí và mặc lấy người mới có bản tính tốt đẹp và thánh sạch giống Đức Chúa Trời. Đó là sự nên thánh của tín hữu.


“Thánh” theo nguyên ngữ là “phân rẽ.” Về một phương diện, thánh là biệt riêng ra cho Chúa (con người, chức vụ, cơ sở...); về phương diện khác, thánh là lìa bỏ tội lỗi, để sống đời sống thánh sạch. Khi một người thật lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa và Chúa Cứu Thế của mình, người đó lập tức được làm con cái Chúa, được xưng công bình (Rô-ma 5:1). Nhờ máu quý báu của Chúa Giê-xu, người đó được thánh hóa (Hê-bơ-rơ 10:10), được xem là vô tội trước mặt Đức Chúa Trời, và được gọi là thánh đồ. Đó là được nên thánh trong địa vị. Nhưng trong đời sống hằng ngày, tất cả con cái Chúa đều ít nhiều có những “tội lỗi dễ vấn vương” cần phải từ bỏ (Hê-bơ-rơ 12:1), và cần phải sống mỗi ngày theo Lời Chúa dạy. Đó là nên thánh trong thực nghiệm. Quá trình nên thánh thực nghiệm bắt đầu từ khi tin Chúa và kéo dài trọn đời. Không ai đạt được sự trọn lành trong đời này (Phi-líp 3:12-13). Chúng ta được Chúa làm cho được trọn lành khi ở trên thiên đàng (Hê-bơ-rơ 12:23).


Hãy nên thánh thực nghiệm là mệnh lệnh cho tất cả con cái Ngài (I Phi-e-rơ 1:15-16). Mục đích là trở nên giống như Chúa (câu 24). Phương tiện cho sự thánh hóa là Kinh Thánh, Lời chân lý của Chúa (Giăng 17:17). Năng lực giúp thánh hóa là từ Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:13). Về phần con người, chúng ta có bổn phận vâng phục Chúa mà “lột bỏ người cũ” với lối sống tội lỗi và “mặc lấy người mới” giống như hình ảnh Đức Chúa Trời (câu 22-24). Sự biến đổi khởi sự từ bên trong, từ tâm trí (câu 23). Qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, càng suy ngẫm Lời Chúa, chúng ta càng hiểu và yêu Chúa hơn, tâm trí chúng ta dần dần biến đổi giống Đấng Christ hơn, chúng ta làm những gì Chúa yêu, tránh những gì Chúa ghét.


Tất cả tín hữu đều có cùng phương tiện là Lời Kinh Thánh, và đều cùng được Đức Thánh Linh là Đấng không thiên vị giúp đỡ, nhưng mức độ nên thánh ở các tín hữu khác nhau, sự tăng trưởng của bông trái Thánh Linh cũng khác nhau tùy theo mức độ vâng phục của mỗi người, người thì nhiệt thành, người thì lơ là. Xin Chúa cho chúng ta sống cuộc sống mới trong Chúa qua sự nên thánh mỗi ngày.


Những người chưa tin Chúa có thấy rõ bông trái Thánh Linh trong bạn không?


Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu kính mến, xin giúp con càng biến đổi giống như Ngài hơn, để đời sống con càng thêm phước hạnh và mạnh dạn chia sẻ ơn phước Chúa cho nhiều người khác.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


132 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page