top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-19 Chọn Đầu Phục Sự Công Chính

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng” (câu 22).


Câu hỏi suy ngẫm: Những người thuộc dưới ân sủng của Chúa Giê-xu có thái độ và lối sống như thế nào? Tại sao Sứ đồ Phao-lô nhắc đi nhắc lại lối sống cũ và hậu quả của lối sống ấy? Bài học hôm nay có ý nghĩa gì đối với bạn?


Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh người được Chúa xưng công chính không ở dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân sủng (câu 15). Điều này không có nghĩa là Cơ Đốc nhân được tự do phạm tội, chiều theo dục vọng của xác thịt mà vẫn được ân sủng khỏa lấp. “Chẳng hề như vậy!” Để giải thích ý tưởng này, Sứ đồ Phao-lô đưa ra lập luận mỗi người quyết định chọn đối tượng để tôn thờ và phục vụ. Tôi mọi hay nô lệ của ai thì phải vâng phục người chủ ấy. Mỗi ông chủ sẽ có đường lối, huấn luyện nô lệ của mình để trở thành người phục vụ theo ý mình muốn. Có hai sự chọn lựa rõ ràng là làm nô lệ cho tội lỗi sẽ dẫn đến sự chết, hoặc chọn sự vâng phục Chúa sẽ dẫn đến sự sống đời đời. Khi một người đã chọn chủ nào để vâng phục thì không thể thay đổi số phận của mình (câu 16). Nếu chúng ta nói mình là tôi mọi của Đức Chúa Trời, chúng ta phải vâng phục Ngài.


Những người thuộc dưới ân sủng đã từng kinh nghiệm sự đau khổ, hổ thẹn khi làm tôi mọi của tội lỗi. Họ đã nhận ân sủng của Ba Ngôi Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đấng Christ, được buông tha tội lỗi, chọn sự vâng phục đạo lý của Chúa làm chuẩn mực cho đời sống của mình. Vì Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình, những người dưới sự cai trị của Ngài cũng cậy ơn Chúa mà theo đuổi sự nên thánh làm mục tiêu tiến tới, và mục đích cuối cùng là được Chúa ban cho sự sống đời đời (câu 22).


Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô đã lặp đi lặp lại về lối sống cũ làm nô lệ cho tội lỗi, sự ô uế và gian ác, sẽ gặt lấy sự hổ thẹn và tiền công của tội lỗi là sự chết. Cơ Đốc nhân không bị luật pháp đoán xét nhưng vì đang sống giữa thế gian, chúng ta cũng không phải được miễn nhiễm đối với tội lỗi. Cũng như ông A-đam và bà Ê-va trong vườn Ê-đen từ buổi ban đầu, họ đã không bị sự trói buộc nào của tội lỗi nhưng họ đã quyết định chọn bất tuân mệnh lệnh của Chúa và sa ngã qua sự dẫn dụ của Sa-tan trong hình hài con rắn. Cơ Đốc nhân đích thực cần tiếp tục nhờ cậy Chúa, theo đuổi nếp sống vâng phục Ngài để được nên công bình và được Ngài ban cho sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Tín hữu hữu danh vô thực lạm dụng tình yêu của Chúa, trở về con đường cũ và gặt lấy bông trái từ tay mình gieo trồng là sự chết.


Bạn có sống vâng phục Chúa trọn vẹn không?


Lạy Chúa, con xin đầu phục Ngài trọn đời con. Xin năng quyền của Đức Thánh Linh sống động trong đời sống con, giúp con vừa muốn vừa làm để theo đuổi sự công chính của Chúa đến cuối cùng.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page