top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-19 Trung tín truyền rao lời Chúa


 

Câu gốc: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời của Đức Giê-hô-va được ban cho những ai? Người nhận lãnh được Lời của Chúa phải có trách nhiệm gì? Ngày nay Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ ở đâu? Người nhận lãnh phải rao truyền như thế nào?


Các tiên tri giả cũng nhân danh Đức Chúa Trời để nói ra lời tiên tri, nhưng những lời tiên tri ấy đều là giả dối, đến từ ý riêng, từ những điềm chiêm bao mộng mị của con người (câu 25-26a). Lời của Đức Giê-hô-va được ban cho các đầy tớ của Ngài, là những người “...đứng được trong sự bàn luận của Đức Giê-hô-va” (câu 18), đó là những tiên tri được Đức Chúa Trời bày tỏ kế hoạch, mục đích của Ngài. Và tại đây, Đức Giê-hô-va phán bảo rằng khi những tiên tri giả đang cố tình nói ra những điềm chiêm bao hoang tưởng của họ để lừa dối khiến dân Chúa quên đi Đức Chúa Trời cùng việc thờ phượng Ngài (câu 27), thì ngược lại, những đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời khi nhận lãnh Lời Chúa thì phải trung tín rao truyền Lời ấy cho dân Ngài (câu 28). Họ phải truyền đạt cách trung thực để dân Chúa biết được ý Chúa, quyết định làm theo để đời sống của họ nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời ban cho.


Trách nhiệm truyền đạt Lời của Đức Chúa Trời không chỉ giao cho những đầy tớ của Ngài là những tiên tri ngày trước hoặc những mục sư, truyền đạo ngày nay, nhưng chính Lời của Đức Giê-hô-va phán rằng trách nhiệm ấy được giao cho “kẻ nào đã lãnh Lời Ta.” Trong thời đại chúng ta đang sống, Lời Chúa không lấy làm hiếm hoi như thời kỳ của Tiên tri Hê-li (I Sa-mu-ên 3:1), nhưng Lời ấy được Đức Chúa Trời bày tỏ trọn vẹn trong Kinh Thánh và tất cả chúng ta đều được tiếp xúc, nhận lãnh và đã được biến đổi bởi quyền năng của Lời Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã căn dặn ông Ti-mô-thê rằng: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (II Ti-mô-thê 2:15). Lời nhắc nhở này quan trọng cho những ai đang thực hiện trọng trách truyền đạt Lời Chúa, và cũng cho mỗi chúng ta là những người đã nhận lãnh Lời Chúa, phải nỗ lực truyền đạt cách ngay thẳng, trung tín. Hay nói cách khác nhận lãnh thế nào thì truyền lại thế ấy, và phải thực hiện thường xuyên không gián đoạn, không nản lòng, để người nghe được phước mà chính mình cũng được phước nữa. Thêm hay bớt Lời của Đức Chúa Trời và rao truyền Lời Chúa sai lạc là điều vô cùng nguy hiểm vì Lời Chúa trong Khải Huyền 22:18-19 đã cảnh báo trước với những ai làm như vậy.


Bạn có thực hiện trách nhiệm truyền đạt Lời Đức Chúa Trời mà bạn đã nhận lãnh cách trung thực chưa? Bạn đang truyền đạt Lời ấy như thế nào?


Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban Lời Ngài để con được biết và vâng theo ý muốn của Ngài, qua đó con nhận lãnh những phước hạnh thiêng liêng từ Ngài. Xin giúp con không chỉ nhận lãnh mà cũng trung tín và nỗ lực truyền rao Lời Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views

Recent Posts

See All

Hozzászólások


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page