top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-20 Cơ Đốc Nhân Được Tự Do Với Luật Pháp

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô trình bày điều gì cho những người biết luật pháp? Từ “luật pháp” Sứ đồ Phao-lô đề cập đến là gì? Cơ Đốc nhân phục vụ Đức Chúa Trời theo cách mới của Đức Thánh Linh như thế nào?


Sứ đồ Phao-lô đang nói với độc giả của ông là những người Do Thái đã biết luật pháp và đã từng tuân giữ luật pháp (câu 1). Ông đưa ra minh họa về người đàn bà có chồng phải chung thủy và thuận phục chồng. Nhưng khi chồng qua đời thì những ràng buộc trong hôn nhân với người chồng đó được tháo gỡ. Người đàn bà ấy tự do lấy người đàn ông khác mà không bị phạm tội ngoại tình. Cũng một thể ấy, luật pháp có quyền phán quyết trên những người sống nhưng không thể can thiệp gì đối với người đã chết. Cơ Đốc nhân được ở trong giao ước mới trong máu của Chúa Giê-xu, đồng chết về tội lỗi và đồng sống lại với Đấng Christ, thì không còn ở dưới quyền cai trị của luật pháp.


Cơ Đốc nhân cần xác định luật pháp theo văn tự mà họ được giải phóng là những luật bắt buộc tuyển dân phải thực hiện được chép trong ngũ kinh của Môi-se. Ví dụ phép cắt bì nhận diện họ là dòng dõi Áp-ra-ham, những nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước như của dâng hằng ngày, giữ những lễ hội, những ngày tháng đặc biệt trong năm, đại lễ chuộc tội v.v… Những nghi thức luật pháp biểu tượng cho sự chuộc tội mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất thì Cơ Đốc nhân không còn phải tuân giữ.


Nhờ sự dẫn dắt và năng quyền của Đức Thánh Linh, Cơ Đốc nhân sống kết quả cho Đức Chúa Trời (câu 4). Luật về đạo đức, Cơ Đốc nhân không được miễn trừ vì Chúa Giê-xu đến thế gian không để phá luật pháp nhưng để làm cho trọn (Ma-thi-ơ 5:17). Cho nên môn đệ của Chúa Giê-xu còn phải làm trổi hơn luật pháp, ví dụ Chúa Giê-xu dạy: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song Ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi” (Ma-thi-ơ 5:43-44). Và lời dạy được xem là luật vàng của Chúa: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri” (Ma-thi-ơ 7:12). Cơ Đốc nhân cần học và thực hành bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu về đời sống thờ phượng Chúa và mối liên hệ với con người (Ma-thi-ơ chương 5-7). Chúa Giê-xu phán, “Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào Nước Thiên Đàng” (Ma-thi-ơ 5:20).


Bạn có nhận biết bạn được buông tha khỏi luật pháp đặng phục vụ Đức Chúa Trời theo cách mới của Đức Thánh Linh không?


Cảm tạ Chúa Giê-xu về những luật định Ngài đã làm thay cho con! Cầu xin Đức Thánh Linh cảm động và ban năng quyền để con có thể sống kết quả cho Ngài, làm vinh quang Danh Chúa qua nếp sống mới của con.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page