top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-22 Hành động của đức tin


 

Câu gốc: "Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy" (Hê-bơ-rơ 11:1).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi nhận được mệnh lệnh gì từ Đức Giê-hô-va? Khi thực hiện điều này ông đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Động lực nào giúp ông thực hiện điều dường như nghịch lý đó? Bạn học được gì từ hành động bởi đức tin của Tiên tri Giê-rê-mi?


Vào ngày mồng một tháng mười năm thứ chín đời Vua Sê-đê-kia trị vì, Vua Nê-bu-cát-nết-sa của nước Ba-by-lôn đem quân hãm đánh thành Giê-ru-sa-lem, hạ trại, đắp lũy, và bao vây thành kéo dài đến năm thứ mười một đời Vua Sê-đê-kia, khiến trong thành có cơn đói kém rất lớn (II Các Vua 25:1-3). Trong khoảng thời gian đó, vào năm thứ mười đời Vua Sê-đê-kia, tức sau một năm thành Giê-ru-sa-lem bị quan quân phương bắc bao vây thì Đức Giê-hô-va truyền lệnh cho Tiên tri Giê-rê-mi mua ruộng của một người bà con tên Ha-na-mê-ên (Giê-rê-mi 32:1, 6, 7). Lời Đức Giê-hô-va đến với Tiên tri Giê-rê-mi khi ông đang trong cảnh bị giam cầm tại trong cung của vua Giu-đa vì ông dám nói lời tiên tri rằng Vua Sê-đê-kia cùng dân cư thành Giu-đa sẽ thất thủ và chịu phu tù sang phương bắc bởi Đức Giê-hô-va đã phó họ vào tay vua Ba-by-lôn, cho nên đừng kháng cự vì điều đó sẽ vô ích (câu 2-5).


Với góc nhìn của con người thì việc Tiên tri Giê-rê-mi mua ruộng trong thời điểm này là điều hoàn toàn nghịch lý. Một người đang bị giam cầm và biết chắc rằng đất nước sẽ bị mất và hoang vu, còn đám ruộng ở A-na-tốt đang ở trong phạm vi quân Ba-by-lôn chiếm đóng, thế nhưng ông phải đầu tư vào việc mua đám ruộng ấy! Nhưng ông Giê-rê-mi biết rõ đó là lệnh của Đức Giê-hô-va. Ngài dùng điều này làm một dấu hiệu cho mọi người thấy một ngày nào đó, dân Chúa sẽ trở về và mọi sinh hoạt mua nhà, ruộng, vườn nho sẽ trở lại bình thường (câu 14-15). Lệnh truyền của Chúa là một thử thách cho ông Giê-rê-mi. Nhưng chính đức tin nơi Đức Giê-hô-va đã giúp cho ông Giê-rê-mi dám hành động khác với xu hướng của thời đại và thôi thúc ông vâng lời Chúa dù rằng trong thời điểm hiện tại ông vẫn chưa thấy lời hứa của Ngài ứng nghiệm. Hành động bởi đức tin của Tiên tri Giê-rê-mi đã khích lệ những người sắp bị lưu đày.


Chúa hứa sẽ ban cho đủ mọi nhu cầu khi chúng ta ưu tiên tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài (Ma-thi-ơ 6:33) nhưng nhiều con dân Chúa vẫn chưa kinh nghiệm được phước hạnh này khi không dám ưu tiên tìm kiếm Chúa như Lời Chúa dạy mà cứ mãi lo ăn gì, uống gì, mặc gì! Trong mọi lãnh vực của đời sống, chúng ta sẽ không nhận được lời hứa từ Đức Chúa Trời nếu cứ thoái thác những hành động của đức tin. Hãy học theo gương ông Giê-rê-mi, sống bởi đức tin tuyệt đối vào lời hứa của Chúa.


Đức tin của bạn bày tỏ qua hành động như thế nào?


Lạy Chúa, con vui mừng vì được thấy gương đức tin nơi đầy tớ trung tín của Ngài. Xin giúp con dám bày tỏ đức tin của con qua việc làm cụ thể, để con có cơ hội trải nghiệm sự thành tín của Chúa khi những lời hứa của Ngài được thành tựu.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page