top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-23 Biết danh Đức Giê-hô-va


 Câu gốc: “Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài” (Ê-sai 40:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “Biết tay” của Đức Giê-hô-va trong câu 21 nghĩa là gì? Hành động nào của dân Chúa chứng tỏ họ chưa thật nhận biết Ngài là Đức Giê-hô-va? Nhận biết Danh Đức Giê-hô-va đem đến điều phước hạnh gì cho đời sống tâm linh của bạn?


Chỉ trong câu 21, động từ “biết” được Tiên tri Giê-rê-mi lặp lại đến ba lần. Điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của việc nhận biết “tay” của Đức Giê-hô-va, quyền năng của Ngài, và sự nhận biết quan trọng nhất mà tuyển dân Ít-ra-ên cần phải có đó là “…biết Danh Ta là Giê-hô-va.” Trong Kinh Thánh, danh từ “tay” thường được dùng để miêu tả sức mạnh của một đối tượng nào đó. Và cũng trong nghĩa như thế, tại đây dân Chúa cần phải biết “tay” của Chúa, biết sức mạnh của Đức Giê-hô-va bày tỏ khi Ngài cho phép những hình phạt xảy đến trên dân Chúa. Họ cần nhận biết quyền năng của Đức Giê-hô-va thể hiện trong cơn đoán phạt và cả trong việc Ngài sẽ giải cứu, đem họ trở về Đất Hứa. Từ việc nhận biết sức mạnh cũng như quyền năng của Đức Giê-hô-va, dân Chúa mới thật sự nhận biết Danh Ngài, biết Ngài là Đức Giê-hô-va Chân Thần Duy Nhất đáng để họ trọn lòng kính mến và thờ phượng Ngài.


Chính vì không nhận biết Danh Đức Giê-hô-va như đáng phải nhận biết, cho nên dân Chúa đã tự cố gắng tìm và tự tạo thêm cho mình nhiều vị thần với hy vọng có nhiều sự cứu giúp cho họ. Nhưng chính việc làm này đã khiến họ vi phạm thêm tội trọng cùng Đức Chúa Trời, và Ngài quyết định trút cơn đoán phạt xuống cho toàn thể dân tộc.


Nhận biết Đức Giê-hô-va là điều mỗi con dân Chúa cần phải có trước khi bày tỏ lòng kính mến với Ngài. Khi chúng ta đã nhận biết rõ ràng đối tượng mà chúng ta thờ phượng là ai, quyền năng và sức mạnh của Ngài thế nào, chắc chắn chúng ta sẽ không còn nhọc lòng tìm kiếm một điều gì khác hơn là trọn lòng thờ kính một Đấng đáng tôn thờ mà thôi. Ngày nay, Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua Kinh Thánh. Nhiều người dù đã theo Chúa trong khoảng thời gian rất dài, nhưng không đọc và học Kinh Thánh nên không nhận biết đúng quyền năng và sức mạnh của Đức Giê-hô-va, chưa nhận biết Danh Ngài, hoặc chỉ biết một cách hời hợt, sai lạc,vì thế lòng yêu kính Chúa không sâu đậm trong người ấy. Những người như thế, dù trải qua nhiều năm tháng, vẫn không sản sinh bông trái của đời sống tâm linh, và nếp sống họ vẫn cưu mang những điều của đời sống cũ với những mê tín, kiêng cữ giống như sự thờ phượng của người thế gian... Mỗi con dân Chúa ngoài việc thực hành các lễ nghi tôn giáo, còn cần phải siêng năng đọc và học Lời Chúa để mỗi ngày biết Chúa nhiều hơn.


Bạn đã thật sự nhận biết Đức Giê-hô-va mà Kinh Thánh bày tỏ chưa?


Lạy Đấng Quyền Năng và Mạnh Sức! Xin cho con nhận biết Danh Ngài và việc quyền năng Ngài đã thể hiện trong đời sống con. Xin giúp con trọn thành theo Chúa để thờ phượng và phục vụ Ngài, không quay về những thần tượng hư không.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page